NewsUncategorizedPodatkiPrawo

Schemat podatkowy – wszystko co należy o nim wiedzieć, aby go zidentyfikować.

Udostępnij artykuł:

Schemat podatkowy (MDR) to jeden z mechanizmów stosowanych przez organy podatkowe w celu ograniczenia zjawiska unikania opodatkowania. Rolą schematów podatkowych jest udostępnienie administracji podatkowej informacji o planowaniu podatkowym o wysokim ryzyku potencjalnego podlegania pod klauzulę o unikaniu opodatkowania. Pozwala to fiskusowi na bieżąco śledzić i monitorować transakcje o wysokim stopniu ryzyka możliwości wykorzystania luk prawnych lub złożonych struktur finansowych.

Skrótowe wyjaśnienie czym jest schemat podatkowy, nie jest proste…

Co mówią przepisy?

Przepisy definiują go jako uzgodnienie, przez które należy rozumieć czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają, lub mogą mieć wpływ na powstanie, lub niepowstanie obowiązku podatkowego.

Wystąpienie obowiązku schematu podatkowego nakłada na przedsiębiorcę obowiązek raportowania schematów podatkowych. Niedopełnienie go wiąże się z niepotrzebnymi dla firmy obciążeniami finansowymi, których po prostu można uniknąć.

Dlatego w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa firmy świadomość czym jest schemat podatkowy oraz przede wszystkim, w jaki sposób go zidentyfikować w prowadzonej działalności jest niezbędna.

Jak zidentyfikować schemat podatkowy?

Postaramy się w możliwie najprostszy sposób to Państwu przedstawić. Kluczową rolę w procesie identyfikacji MDR odgrywają dwa kroki.

Krok 1

Analiza transakcji firmy w celu weryfikacji pod kątem spełnienia definicji schematu podatkowego.

Dane uzgodnienie jest schematem podatkowym, jeśli należy do jednej z trzech kategorii przypadków:

  1. spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą (oba warunki muszą być spełnione łącznie),
  2. posiada szczególną cechę rozpoznawczą (bez warunku głównej korzyści),
  3. posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą (bez warunku głównej korzyści).

Najprościej rzecz ujmując, kryterium głównej korzyści jest spełnione wtedy, gdy osiągnięcie korzyści podatkowej było przewodnią motywacją przy wyborze sposobu realizacji danego celu gospodarczego/przeprowadzanej transakcji.

Ogólne, szczególne i inne szczególne cechy rozpoznawcze – są zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej. Dla przykładu katalog ogólnych cech rozpoznawczych zawiera ich 11.

Do ogólnej cechy rozpoznawczej możemy zaliczyć sytuację, w której promotor (np. doradca) i korzystający (spółka) zobowiązali się do zachowania w tajemnicy wdrażanego uzgodnienia. Natomiast szczególną cechą rozpoznawczą jest przykładowo sytuacja, gdy ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie.

Aby rozeznać podleganie wymogom schematów podatkowych, istotne jest zatem przeanalizowanie przeprowadzanych czynności restrukturyzacyjnych w firmach, wnoszonych aportów i transakcji z podmiotami powiązanymi.

Krok 2

Weryfikacja czy spółka jest kwalifikowanym korzystającym.

Co to w praktyce oznacza?

Omówiona w kroku 1 idea potwierdzenia spełnienia schematu podatkowego nie jest główną przesłanką do konieczności raportowania organom podatkowym schematów podatkowych. Powstanie tego obowiązku następuje w momencie spełnienia kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Kryterium kwalifikowanego korzystającego jest spełnione wtedy, kiedy przekroczone zostaną limity kwotowe jednej z dwóch przesłanek:

  1. przychody, koszty, aktywa spółki przekraczają równowartość kwoty 10 mln euro.
  2. wartość przedmiotu uzgodnienia przekracza 2,5 mln euro.

Przekroczenie przedstawionych progów skutkuje obowiązkiem informacyjnym względem fiskusa. W praktyce oznacza to, że jeśli firma wdrożyła schemat podatkowy krajowy i osiągnęła dzięki temu jakąś korzyść podatkową, nie będzie zobowiązana do raportowania MDR.

Ważne!

W przypadku schematów podatkowych transgranicznych kryterium kwalifikowanego korzystającego nie musi być spełnione do wystąpienia obowiązku raportowania MDR. W ich przypadku występuje obligatoryjny obowiązek raportowania i nie mają tutaj znaczenia kwoty!

Jeżeli analiza wykaże, że dana czynność  jest schematem podatkowym, a wdrażająca je spółka spełnia kryterium kwalifikowane korzystającego, to spółka jest zobowiązana złożyć informację o schemacie podatkowym do właściwego organu.

Z jakimi sankcjami muszą się liczyć podmioty, które nie dopełnią  obowiązku raportowania schematów podatkowych?

Niedopełnienie obowiązku w zakresie wprowadzenia i przestrzegania procedury wewnętrznej MDR wiąże się z nałożeniem administracyjnych kar pieniężnych. Ich wysokość opiewa na kwotę do 2 mln zł, w pewnych przypadkach może wzrosnąć do 10 mln zł.

Kodeks karny skarbowy przewiduje w tym zakresie karę grzywny do 720 stawek dziennych.

Kiedy może ona zostać nałożona?

Może zostać nałożona w momencie nieprzekazania informacji o schemacie podatkowym właściwemu organowi, albo przekazanie jej po terminie.

Z uwagi na złożoność procesów gospodarczych w firmach  nie jest możliwe jednoznaczne utworzenie pełnej, zamkniętej listy schematów podatkowych podlegających raportowaniu. To powoduje, że sytuację każdego przedsiębiorstwa należy analizować indywidualnie.

W naszej kancelarii oferujemy kompleksową pomoc w zakresie schematów podatkowych. Jesteśmy przekonani, że profesjonalne podejście do kwestii schematów podatkowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa firmie. Nasza wiedza i zaangażowanie pomogą Państwu skutecznie radzić sobie z wymogami dotyczącymi raportowania MDR.

Zapraszamy do kontaktu!

 

 

 

Świadczenie usług przez członka zarządu na rzecz spółki – zmiana podejścia organów podatkowych.
Czy software house może skorzystać z ulgi B+R?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72