NewsUncategorizedPodatkiRachunkowość

Ulga sponsoringowa – co warto o niej wiedzieć?

Udostępnij artykuł:

Ulga sponsoringowa nazywana jest również preferencją dla podatników wspierających sport, edukację, kulturę. Jej głównym celem jest wspieranie w/w aktywności. Przedsiębiorcy dzięki niej zyskali możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na cele związane z finansowaniem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.  Ustawa przewiduje, że podatnik, prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Nie jest to jednak odliczenie nielimitowane – kwota odliczenia nie może być wyższa niż dochód uzyskany z działalności gospodarczej.

Dzisiejszy nasz wpis chcemy poświęcić 4 najważniejszym aspektom, na jakie powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy wdrażający tą właśnie ulgę.

Umowa sponsoringowa – co powinna zawierać?

Pierwszym z nich jest z pewnością właściwe sformułowanie zawartej umowy sponsoringowej. Umowa sponsoringowa powinna jasno określać cele, na które zostaną przekazane przez sponsora środki finansowe. Istotne tutaj jest doprecyzowanie postawionych celów edukacyjnych, kulturalnych czy też finansowanych badań naukowych.

W umowę powinny też być zawarte świadczenia obu stron. Sponsor najczęściej przekazując środki finansowe, oczekuje w ramach umowy sponsoringowej podjęcia działań mających na celu promocję, reklamę czy też informację o współpracy. W przeciwnym razie sponsor przekazując środki finansowe a w zamian nie oczekując konkretnych działań naraża się na utrudnienia związane ze skorzystaniem z ulgi. Trudno będzie mu wykazać związek poniesienia wydatku z osiągnięciem przychodu.

Wydatki kwalifikowane w świetle definicji kosztów uzyskania przychodów

Kolejnym ważnym aspektem  w kontekście wydatków kwalifikowanych jest konieczność spełnienia  definicji kosztów uzyskania przychodów.

Ustawodawca w sposób szczegółowy określił, jakie konkretnie wydatki na działalność sportową, edukacyjną oraz kulturową podlegają odliczeniu przez przedsiębiorców.

To nie jedyny wymóg, jaki ciąży na przedsiębiorcach. Mimo pewnych rozbieżności interpretacyjnych, wydatek na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę powinien również spełniać kryteria kosztu uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o podatkach dochodowych.  Przedsiębiorcy nie tylko muszą udowodnić, że wydatki zostały poniesione na finansowanie celu uwzględnionego w ustawie, ale dodatkowo, że są celowe w znaczeniu podatkowym (tj. zostały poniesione w celu uzyskania przychodu) i jako takie podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych.

Każdy wydatek powinien być również, odpowiednio udokumentowany, co umożliwi sprawne i zgodne z przepisami rozliczenie ulgi.

Przykłady kosztów możliwe do odliczenia:

Działalność sportowa

W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na finansowanie:

 • klubu sportowego, który realizuje cele określone w ustawie o sporcie

Chodzi tu m.in.  o zakup sprzętu sportowego, realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

 • stypendium sportowego

Ustawodawca określił, co należy rozmieć, pod terminem stypendium sportowe. Chodzi o jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej, przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, uczelnie wyższe, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe.

 • imprezę sportową niebędącą masową imprezą sportową, o której mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych

Masową imprezą sportową jest impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na  miejscach spełniających ustawowe kryteria (np. na stadionie z udostępnionym nie mniej niż 1000 miejsc).

Działalność wspierająca szkolnictwo wyższe i naukę

W przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegały m. in. koszty poniesione na:

 • stypendia dla studenta za wyniki w nauce albo w sporcie oraz na stypendia naukowe dla doktorantów;
 • koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy;
 • koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

Niektóre koszty np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegały odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią, instytutem Polskiej Akademii Nauk, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, międzynarodowym instytutem naukowym, lub instytutem badawczym.

Działalność kulturalna

W przypadku ulgi na działalność kulturalną odliczeniu będą podlegały koszty uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:

 • instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Inne wydatki, nawet związane pośrednio czy bezpośrednio ze sportem, kulturą lub edukacją nie mogą być uwzględnione w uldze sponsoringowej, gdyż ustawowy katalog ma charakter  zamknięty i kompletny. Przed dokonaniem odliczenia konieczna jest zatem wnikliwa analiza, czy cel finansowania znajduje pokrycie w przepisach.

Kto może skorzystać z ulgi?

W świetle przepisów ulga sponsoringowa jest przeznaczona wyłącznie dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Oznacza to, że podatnicy CIT nie skorzystają z ulgi w źródle zysków kapitałowych. Jednocześnie nie oznacza to, że podatnik nie może osiągać takich przychodów. Jednak ulga nie może pomniejszać podstawy opodatkowania z tego źródła.

Brak możliwości przeniesienia niewykorzystanej ulgi

Kolejnym ważnym aspektem jest również to, że rozliczenie ulgi sponsoringowej następuje w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono odpowiednie wydatki. Oznacza to, że odliczenia nie dokonuje się w trakcie roku. Można tego dokonać dopiero na etapie składania rocznego zeznania podatkowego. Preferencja ta polega na odliczeniu kwoty od podstawy opodatkowania, nie pomniejsza wiec bezpośrednio samego podatku, lecz kwotę, od której podatek jest obliczany. Ponadto należy mieć na uwadze, że koszty, o których mowa, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w żadnej formie.

Nie można niewykorzystanej ulgi sponsoringowej przenieść na kolejne lata. To odróżnia ją od innego rodzaju ulg. Oznacza to, że nieskonsumowana w całości ulga po prostu przepada.

Wdrażanie ulgi sponsoringowej to proces, który wymaga dokładnego planowania i przestrzegania przepisów podatkowych. Przedsiębiorcy powinni szczególnie zwracać uwagę na celowość ponoszenia wydatków, właściwą dokumentację oraz zapisy umowy sponsoringowej. W celu uniknięcia potencjalnych komplikacji podatkowych zawsze warto skonsultować się z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie podatków. Zapraszamy do kontaktu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej
Dokumentowanie usług niematerialnych – o czym należy pamiętać?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72