Podatki

Formen der Einkommensbesteuerung im polnischen Recht

Udostępnij artykuł:

Regulacje podatkowe mają znaczący wpływ na działalność gospodarczą każdego przedsiębiorcy. W wielu przypadkach decydują one o tym, czy prowadzenie danego biznesu okaże się opłacalne. Co ważne, przedsiębiorca może poprzez podejmowane decyzje kształtować swoją sytuację prawną jako podatnika. Tym samym ma on możliwość kontrolowania tego, czy w danym przypadku stosuje się te normy prawa podatkowego, które nie osłabią jego pozycji rynkowej. Jedna z najważniejszych decyzji w zakresie regulacji podatkowych, którą podjąć musi każdy przedsiębiorca, dotyczy wyboru formy opodatkowania działalności. Obecnie ( w 2022 r. ) do dyspozycji podmiotów gospodarczych pozostają trzy formy: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oprócz tego przedsiębiorcy mogą kontynuować rozliczanie w formie karty podatkowej pod warunkiem, że korzystali z niej w roku poprzednim. W artykule omawiamy każdą z wymienionych form opodatkowania, starając się zidentyfikować i scharakteryzować ich zalety i wady.

Formy opodatkowania firm – karta podatkowa

Zacznijmy od charakterystyki karty podatkowej, czyli tej formy opodatkowania przedsiębiorstw, której nie mogą już wybrać podmioty rozpoczynające działalność w 2022 r. Karta podatkowa jest najprostszą ( obok ryczałtu ) metodą opodatkowania działalności. Przedsiębiorcy mogą z niej skorzystać pod warunkiem, że:

 • kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej po 31 grudnia 2021 roku i nie zrezygnują ani nie utracą prawa do opodatkowania w tej formie po 31 grudnia 2021 roku,
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski,
 • ich działalność należy do jednego z dwunastu działów określonych w rozporządzeniu ministerialnym, tj. m.in.: działalności usługowej czy wytwórczo-usługowej, gastronomii czy usług transportowych,
 • nie korzystają z usług osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (mogą jednak korzystać z usług specjalistycznych, niezwiązanych z działalnością podatnika, które są niezbędne do wykonania danego wyrobu czy świadczenia usług),
 • ich małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej tego samego rodzaju, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, podatkiem liniowym lub ryczałtem,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej innego rodzaju poza wskazanym w zgłoszeniu organowi podatkowemu,
 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Metody opodatkowania – karta podatkowa

Stawki podatku w formie karty podatkowej ustalane są rokrocznie przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w odniesieniu do poszczególnych typów działalności. Przykładowo, szewc jedynie naprawiający obuwie, niezatrudniający pracowników i działający w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców, zapłaci w 2022 roku 135 zł miesięcznie, natomiast fryzjer damski w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców, zatrudniający jednego pracownika, zapłaci w 2022 roku 413 zł miesięcznie. Warto odnotować, że w ciągu pięciu ostatnich lat stawki karty podatkowej z roku na rok niezmiennie wzrastały.

Do zalet karty podatkowej z pewnością należy uproszczona księgowość i brak obowiązku prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, stosunkowo niska stawka i brak zależności między osiąganym przychodem a wysokością stawki. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy korzystający z tej metody opodatkowania nie mogą ( podobnie jak w przypadku ryczałtu ) odliczyć od przychodów kosztów ich uzyskania.

Oferta: Doradca podatkowy Warszawa, Kraków, Katowice

Sposoby opodatkowania – ryczałt

Drugą uproszczoną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Mogą z niego skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

pod warunkiem, że przychody wymienionych podmiotów w poprzednim roku podatkowym nie były wyższe niż 2 mln euro (obliczone według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku), a także:

 • rolnicy dokonujący sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Formy podatkowe – ryczałt

Podatnik korzystający z ryczałtu nie może uwzględnić w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów. Nie może on także rozliczyć się wspólnie z małżonkiem albo jako samotny rodzic, a także odliczyć od ryczałtu ulgi na dziecko. W kontekście ostatniego z wymienionych ograniczeń należy wskazać, że jeśli przedsiębiorca ( oprócz przychodów osiąganych z działalności opodatkowanej ryczałtem ) osiąga dodatkowe przychody opodatkowane, np. na zasadach ogólnych, wówczas może skorzystać z ulgi na dziecko w związku z tymi przychodami.

Stawki ryczałtu są stałe i zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Wynoszą one od 2% (w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy) do 17% (w przypadku przychodów uzyskanych w związku z działalnością w ramach wolnego zawodu).

Podatnik ryczałtu jest obowiązany złożyć w terminie od 15. do końca lutego zeznanie PIT-28 bądź PIT-28s. Oprócz tego powinien on co miesiąc bądź co kwartał (jeśli posiada status małego podatnika, czyli jego przychody za poprzedni rok nie przekroczyły określonej wartości – w 2021 r. wynosiła ona 918 820 zł) wpłacać zaliczki na podatek.

Do zalet ryczałtu należą niskie stawki podatkowe i brak obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (wystarczy prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów). W kontekście wad należy raz jeszcze wspomnieć o braku możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów, a także rozliczenia się ze współmałżonkiem czy dzieckiem.

Formy opodatkowania w Polsce – opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, zwane także skalą podatkową, jest najczęściej wybieraną w Polsce metodą opodatkowania. Opodatkowaniu podlega w tym przypadku dochód (nie zaś przychód) według dwustopniowej skali:

 • do 120 000 zł : 17% – minus kwota zmniejszająca podatek (5 100 zł),
 • ponad 120 000 zł : 15 300 zł (17% ze 120 000 zł = 5100 zł) + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

W przypadku skorzystania z opodatkowania na zasadach ogólnych, podatnik jest obowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Ponadto na koniec roku podatkowego powinien on sporządzić spis z natury (inwentaryzację), wykazując w nim m.in. nabyte towary oraz materiały.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik ma obowiązek złożenia w odpowiednim urzędzie skarbowym zeznania rocznego PIT-36 (do 30 kwietnia). Oprócz tego jest on obowiązany opłacać comiesięczne bądź (w przypadku małego podatnika) cokwartalne zaliczki na podatek dochodowy.

Do zalet skali podatkowej zalicza się:

 • prawo do skorzystania z ulg podatkowych,
 • prawo do wspólnego rozliczania z małżonkiem,
 • prawo do rozliczenia z dzieckiem,
 • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów,
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
 • kwota wolna od podatku.

Z kolei za wady skali uznaje się zależność między wysokością dochodu a wysokością stawki, a także obowiązek prowadzenia KPiR.

Formy podatkowe dla firm – podatek CIT

Podatek liniowy wyróżnia się na tle innych form opodatkowania w Polsce stałą stawką procentową 19%. Przedsiębiorcy są uprawnieni do wyboru podatku liniowego podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1. Oprócz tego mogą oni zmienić na podatek liniowy formę opodatkowania, z której korzystali dotychczas. Aby to uczynić, należy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w roku podatkowym, a w przypadku zmiany z karty podatkowej – w terminie do 20 stycznia, złożyć pisemne oświadczenie o zmianie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego bądź aktualizację CEIDG-1. Zaliczki na podatek dochodowy płaci się co miesiąc bądź co kwartał. Uprawnieni do rozliczania cokwartalnego są wyłącznie tak zwani mali podatnicy.

Podatek liniowy wiąże się z następującymi zaletami:

 • brak zależności między wysokością dochodów a wysokością stawki,
 • łatwość wyliczenia podatku,
 • możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów,
 • dochody opodatkowane liniowo nie mają wpływu na podwyższenie stawki podatku od dochodów, które są opodatkowane według skali podatkowej.

Do wad należą z kolei:

 • brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych,
 • brak prawa do kredytu podatkowego,
 • brak możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem bądź małżonkiem,
 • brak kwoty wolnej od podatku.

Formy opodatkowania firm – podsumowanie

Należy zauważyć, że każda forma opodatkowania ma swoje wady i zalety. To, czy wybór danej metody przyniesie podatnikowi korzyść, zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności, wysokości dochodów (przychodów) i wysokości kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca rozważający wybór odpowiedniej metody opodatkowania powinien każdorazowo wziąć pod uwagę wskazane trzy czynniki. Oczywiście w danym przypadku również inne kwestie, np. możliwość rozliczenia podatku z dzieckiem, mogą być dla podatnika istotne czy wręcz nadrzędne. Stąd analiza przeprowadzona przed podjęciem decyzji powinna być zawsze zrelatywizowana do celów zakładanych przez przedsiębiorcę.

Änderungen des Gesundheitsbeitrags ab 2022
Was ist ein Pauschalbetrag für registriertes Einkommen?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72