NachrichtenPodatkiRachunkowość

Estnische Geldtransporte – verdeckte Gewinne

Udostępnij artykuł:

CIT estoński w pierwszych swoich miesiącach funkcjonowania niestety z racji stanowisk organów podatkowych zaczyna być rozwiązaniem skomplikowanym i generującym dodatkowe obowiązki podatkowe.

Poniżej przedstawimy Państwu bliżej jeden z problematycznych w interpretacji zakres transakcji.

Bardzo często w praktyce gospodarczej udziałowcy spółki wystawiają na spółkę faktury za usługi wynajmu nieruchomości, marketingowe, doradztwa finansowego, programistyczne, prowizję od sprzedaży.

Co zatem w zwiazku z tym dzieje się w kontekście CIT estońskiego? Czy takie modele gospodarcze będą „karane“ na gruncie tego preferencyjnego opodatkowania? Niestety na ten moment wiele wskazuje na to, że na pewno nie będa to transakcje objęte z punktu widzenia opodatkowania CIT estoński a są też już niestety stanowiska, że będa uznawane za ukryte zyski i opodatkowane dodatkowym podatkiem.

Co to zatem są te demoniczne ukryte zyski?

W myśl art. 28m Ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków). Wypłata ukrytych zysków oznacza powstanie dla spółki odpowiadającego im dochodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem (mały podatnik 10% a duży podatnik 20%).

Przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których bene?cjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem.

Tak więc ukrytymi zyskami są różnego rodzaju świadczenia (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne), które nie polegają na wypłacie zysku, a które charakteryzują się następującymi cechami:

– są wykonane z związku z prawem do udziału w zysku;

– ich beneficjentem (bezpośrednio lub pośrednio) jest udziałowiec (akcjonariusz, wspólnik) albo podmiot powiązany.

Przepisy wymieniają, że do ukrytych zysków zalicza się w szczególności (m.in.):

—> kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

—> nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ustawy o CIT ponad ustaloną cenę tej transakcji;

—> darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

—> wydatki na reprezentację;

Co nie jest ukrytym zyskiem?

Do ukrytych zysków nie zalicza się:

–> wynagrodzeń z umowy o pracę i działalności wykonywanej osobiście, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej – w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z ww. tytułów, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

–> wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

  1. a) w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,
  2. b) w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

–> kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Do świadczeń, które skutkować będą powstaniem dochodu z tytułu ukrytego zysku mogą zatem zaliczać się świadczenia dokonane w grupie podmiotów powiązanych mające związek np. z:

  • podziałem funkcji, aktywa lub ryzyka;
  • korektą dochodowości – bez względu na jej podstawę;
  • zarządzaniem udziałami w grupie kapitałowej;
  • audytem przeprowadzanym w grupie kapitałowej;
  • przekazywaniem know-how w ramach grupy kapitałowej;
  • doradztwem w zakresie m.in. usług zarządzania, promocji czy reklamy;
  • udostępnianiem wartości intelektualnej lub majątku.

Świadczeniami, które nie powinny powodować powstania dochodu z tytułu ukrytego zysku, mogą być transakcje zakupu oraz sprzedaży, dokonywane w ramach podstawowej działalności podatnika (np. określonej w przedmiocie działalności), które wykonywane są na warunkach analogicznych jak wobec podmiotów niepowiązanych. Do reguły tej (wyłączającej z dochodu z tytułu ukrytego zysku) nie powinno przypisywać się świadczeń pośrednio powiązanych z podstawowym przedmiotem działalności, tj. np. szeroko pojmowanych świadczeń doradczych, udostępniania wartości intelektualnych czy majątku. Czerpanie przez podmioty powiązane korzyści z takich świadczeń jak np. udostępnianie praw własności przemysłowej, może spełniać cechy uznania takiego świadczenia za ukryty zysk.

Ocena czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi nie powinna się ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według wartości rynkowej) ale powinna również uwzględnić fakt czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane (tj. czy doszłoby do takiej transakcji między podmiotami niepowiązanymi). Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

Zatem jak przytoczono powyżej niestety istnieje ryzyko opodatkowania transakcji o charakterze wymienionym na wstepie naszego artykułu jakie są dokonywane pomiędzy podmiotami i uznania ich za ukryte zyski.

Jak obserwujemy wśród naszych klientów ukryte zyski są największym hamulcowym wyboru opodatkowania CIT estońskiego i większość spółek wstrzymuje się przed podjęciem decyzji w tym zakresie.

Gdybyście Państwo chcieli w tym zakresie skonsultować swoje grupowe transakcje – zapraszamy do kontaktu. Postaramy się Państwu pomóc, by z takimi  transakcjami móc skorzystać z CIT estoński. Wskażemy co zrobić, jak zaplanować takie transakcje i na jakich warunkach je przeprowadzić, by zminimalizować ryzyko uznania ich jako transakcji z grupy ukrytych zysków.

Beeilen wir uns, die Erleichterungen zu nutzen – sie können so schnell vergehen…
Prototypenrelief – eine attraktive Ergänzung zum F&E-Relief
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72