NachrichtenPodatkiRachunkowość

New Deal Teil 11: Unternehmen mit Verlusten und Einkommenssteuern müssen gezahlt werden

Udostępnij artykuł:

W całej masie zmian podatkowych związnych z Polskim Ładem, niewielu przedsiębiorców wie, że od 2022 roku podmiot (podatnik podatku CIT) generujący stratę będzie musiał zapłacić podatek dochodowy. Niespodzianka prawda?

Poniżej wskazujemy Państwu o co w tym wszystkim chodzi.

Minimalny podatek dochodowy przewidziany w Polskim Ładzie jest kolejną konstrukcją stanowiącą wyłam w klasycznych zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Idea podatku minimalnego funkcjonuje już w wielu innych krajach m.in. USA, AustriI czy Włoszech, jednak jeśli chodzi o przepisy prawa polskiego jest to pewne novum.

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że celem wprowadzenia instytucji podatku minimalnego ma być redukcja zagranicznej luki CIT. Projektodawca dostrzegł bowiem, że dochodzi do sytuacji, gdzie szereg korporacji, wykorzystując sprzyjające inwestorom zagranicznym otoczenie prawno-biznesowe w Polsce, unika płacenia podatku CIT lub odprowadza go w zakresie niewspółmiernym do rzeczywiście uzyskiwanych przychodów. Zgodnie z zapewnieniami Resortu, nową daniną będzie objętych najwyżej kilka procent firm, przede wszystkim największe korporacje, które do tej pory unikały płacenia podatków w Polsce.

Niestety nie ma to odzwierciedlenia w przepisach?

Należy bowiem zauważyć, iż wprowadzony podatek nie przewiduje żadnych kryteriów wielkościowych – ustawodawca w tym zakresie nie wprowadził przesłanki progu przychodowego dla potencjalnych podatników. Przy wyznaczeniu zakresu podmiotowego nie mają również znaczenia- jak się wydaje- inne istotne kwestie, jak np. suma bilansowa podatnika czy liczba zatrudnienia.

Adresatem nowego podatku mają być więc zasadniczo wszyscy podatnicy CIT (polscy rezydenci podatkowi), jak również podatkowe grupy kapitałowe i podmioty prowadzące działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, którzy spełnią jeden z dwóch warunków:

  1. poniosą stratę z działalności operacyjnej, czyli ze źródeł przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  2. jeśli działalność operacyjna będzie dochodowa, ale wskaźnik owej dochodowości (udział dochodów w przychodach) będzie niższy od 1 %.

Podatkiem tym więc w praktyce zostaną objęci podatnicy CIT, którzy odnotowują stratę albo niską rentowność.

Pomimo spełnienia jednej z ww. przesłanek, podatnik CIT nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku minimalnego, jeżeli jest podatnikiem znajdującym się na liście wyłączeń podmiotowych.

Ustawodawca wyłączył z obowiązku zapłaty podatku minimalnego m. in. podatników rozpoczynających działalność, przedsiębiorstwa finansowe, podmioty funkcjonujące w prostej strukturze organizacyjno-prawnej, podmioty dotknięte nagłym spadkiem przychodów (o co najmniej 30% rok do roku), spółki energetyczne oraz wydobywcze.

W przypadku identyfikacji obowiązku zapłaty minimalnego podatku wyzwanie może stanowić ustalenie prawidłowej jego wysokości. Obliczenie podstawy opodatkowania będzie wymagało bowiem dokonania długich i nieco skomplikowanych obliczeń na podstawie dwóch matematycznych wzorów wskazanych w ustawie. Co ciekawe, do podstawy opodatkowania wchodzić będą nie tylko przychody (4% przychodów podatkowych ze źródła operacyjnego), ale także wydatki- obliczone zgodnie ze wzorami kwoty poniesione na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów usług niematerialnych, poręczeń i licencji.

Tak obliczoną podstawę opodatkowania podatnik  będzie mógł pomniejszyć o:

  • wszelkie odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania (wartość darowizn, ulgi B+R, ulgi na prototypy, robotyzację itp.) z wyjątkiem ulgi na złe długi;
  • wartość dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub Polskiej Strefie Inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu.

Stawka nowego podatku będzie wynosiła 10 % .

Od zapłaconego podatku minimalnego będzie można odliczyć kwotę zapłaconego „klasycznego“ CIT. Przewidziano również mechanizm odliczenia zapłaconego podatku minimalnego od podatku CIT w danym zeznaniu rocznym i przez kolejne 3 lata podatkowe. Podatnicy będą jednak zobowiązani do wykazywania w zeznaniu podatkowym podstawy opodatkowania, dokonanych jej pomniejszeń, a także kwoty minimalnego podatku dochodowego.

Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego to niewątpliwie rewolucyjna zmiana, która  postawi nowe wyzwania przed podatnikami CIT. Aby przygotować się do nowych regulacji, które weszły już w życie, należy przede wszystkim przeanalizować aspekt podmiotowy konstrukcji podatku rozważając przy tym ewentualną możliwość zastosowania wyłączenia podmiotowego. Konieczne w związku z tym będzie dokonanie kalkulacji udziału dochodów ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe w przychodach innych niż z zysków kapitałowych.

A na koniec chcielibyśmy Państwu wskazać, że ustawodawca wykazał się dobrodusznością wobec przedsiębiorców – kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego będzie można odliczyć w kolejnych latach od „klasycznego“ podatku dochodowego. Odliczenia można jednak dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym wyłącznie za kolejne 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik zapłacił minimalny podatek dochodowy.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas informacje pomogły Państwu lepiej zrozumieć konstrukcję tego podatku i oszacować wpływ czekających na wejście w życie przepisów na Państwa działalność.

Jeżeli pojawiłyby się u Państwa w powyższym zakresie wątpliwości lub pytania to oczywiście służymy Państwu pomocą i zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Wie wäre es mit einer einfacheren Kommanditgesellschaft anstelle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung?
New Deal Teil 10: Kommanditgesellschaften als Gegenmittel zu Steueränderungen?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72