PodatkiRachunkowość

Was kann das Unternehmen von der Einkommensteuer absetzen?

Udostępnij artykuł:

Podatkowi CIT podlegają podmioty gospodarcze wskazane w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawie o CIT). Należą do nich przede wszystkim spółki prawa handlowego, takie jak spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne a także spółki komandytowe. Ustawodawca przewidział w ustawie szereg ulg, które przysługują wyróżnionym podmiotom po spełnieniu określonych warunków. Przybierają one postać odliczeń od podstawy opodatkowania, czyli wygenerowanego przez podatników dochodu. Jakie ulgi przysługują osobom prawnym wskazanym w ustawie o CIT? Kiedy można dokonać odliczeń? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Podatek CIT – podstawowe informacje

Zacznijmy od ogólnej charakterystyki podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli chodzi o aspekt podmiotowy podatku, szczegółowe wyliczenie jednostek podlegających CIT znaleźć można w art. 1 i 1a ustawy. Podatnikami CIT są m.in.:

 • osoby prawne, np. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • spółki jawne, o ile spełniają warunki określone w art. 1 ust. 3. pkt 1a ustawy o CIT,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • podatkowe grupy kapitałowe, o których mowa w art. 1a ustawy o CIT,
 • spółki, które nie mają osobowości prawnej, z siedzibą lub zarządem w innym państwie, pod warunkiem że zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podstawą opodatkowania CIT jest dochód uzyskany w danym roku przez podatnika, czyli przychód pomniejszony o poniesioną przez niego stratę.

Ustawa o CIT wyróżnia dwie stawki:

 • stawkę podstawową – 19% podstawy opodatkowania,
 • stawkę preferencyjną, z której mogą skorzystać mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność – 9% podstawy opodatkowania.

Oferta: Doradca podatkowy Kraków

Odliczenia od dochodu dla podatników CIT – darowizny

Przewidziane przez ustawodawcę ulgi CIT zostały opisane głównie w rozdziale 5. ustawy zatytułowanym „Podstawa opodatkowania i wysokość podatków” (art. 18 i n.). Podstawowa grupa odliczeń obejmuje darowizny. Ulgę w podatku stosuje się m.in. do:

 • darowizn na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • darowizn na cele kultu religijnego,
 • darowizn na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, placówkom i centrom w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe

– łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu podatnika.

Ponadto, ustawa wprost stanowi (art. 18 ust. 1a), że odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz:

 • osób fizycznych;
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Podatek dochodowy firma 2022 – co z darowiznami przekazanymi na zwalczanie COVID–19?

Zgodnie z art. 38g ustawy o CIT podatnik jest uprawniony do odliczenia od dochodu nieodliczonych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 darowizn przekazanych wyliczonym w przepisie podmiotom, pod warunkiem że dokonano ich od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Jako że stan epidemii został odwołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r., maj był ostatnim miesiącem, w którym podatnik mógł skorzystać z opisanej ulgi.

Inne ulgi CIT

Oprócz wskazanych wyżej darowizn podatnik może również odliczyć od dochodu:

 • stratę dla firm rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym (art. 18da ustawy CIT),
 • ulgę na innowacyjnych pracowników, o której mowa w art. 18db ustawy o CIT,
 • ulgę na prototyp, o której mowa w art. 18ea ustawy o CIT,
 • ulgę prowzrostową, o której mowa w art. 18eb ustawy o CIT,
 • ulgę konsolidacyjną, o której mowa w art. 18ec ustawy o CIT,
 • ulgę na pierwszą ofertę publiczną (IPO), o której mowa w art. 18ed ustawy o CIT,
 • ulgę dla wspierających sport, kulturę i edukację, o której mowa w art. 18 ee ustawy o CIT,
 • ulgę na terminale płatnicze, o której mowa w art. 18ef ustaw o CIT,
 • ulgę na robotyzację, o której mowa w art. 38eb ustawy o CIT,
 • ulgę na działalność badawczo-rozwojową, ściślej: określone koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ustawy o CIT.

Oferta: Prowadzenie księgowości

Odliczenia od dochodu CIT – podsumowanie

Zobowiązane do uiszczenia podatku CIT są podmioty wskazane w początkowych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, np. spółki z o.o. czy spółki akcyjne. Ustawa przewiduje dwie stawki podatku: 19% (stawka podstawowa) i 9% (stawka preferencyjna). W określonych w przepisach okolicznościach podatnika uprawnia się do skorzystania z ulg podatkowych. Przyjmują one postać odliczenia od dochodu (czyli podstawy opodatkowania). Podstawową grupę odliczeń stanowią darowizny przeznaczone na cele określone w ustawie, np. cele kształcenia zawodowego czy kultu religijnego. Ustawa określa również, w jakich sytuacjach darowizny nie podlegają odliczeniu. Oprócz darowizn podatnik może odliczyć od podatku CIT m.in.: ulgę na działalność badawczo-rozwojową, ulgę na innowacyjnych pracowników czy ulgę na robotyzację. Te ulgi coraz bardziej zyskują na popularności i przynoszą po spełnieniu określonych warunków duże oszczędności w podatkach. . Większość ulg została określona w przepisach rozdziału 5. ustawy i powalają na zmniejszenie obciążeń w podatku CIT.

Beziehen Sie einbehaltene Gewinne und Gesellschafterzuschläge in den Steueraufwand des Unternehmens ein!
Beendigung der betrieblichen Altersversorgung ohne unnötige Formalitäten? Änderung als Chance für Arbeitgeber.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72