PodatkiPrawoRachunkowość

What is a lump sum of registered income?

Udostępnij artykuł:

Jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć przedsiębiorca prowadzący działalność, jest decyzja o wyborze formy opodatkowania. W 2022 r. podatnicy mają w zasadzie do wyboru trzy główne formy: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy i ryczałt ewidencjonowany. Z obowiązującej dotychczas karty podatkowej mogą skorzystać wyłącznie te osoby, które już wcześniej były do niej zgłoszone. W niniejszym artykule omawiamy jedną ze wskazanych form ( ryczałt ewidencjonowany ) odpowiadając w szczególności na pytania, kto może z niej korzystać, co jest w niej przedmiotem opodatkowania i jak złożyć zeznanie roczne.

Na czym polega rozliczanie ryczałtem- Najważniejsze kwestie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uznaje się za prostszą formę opodatkowania niż pozostałe dwie wymienione formy: opodatkowanie na zasadach ogólnych i podatek liniowy. W odróżnieniu od tych form podstawą opodatkowania ryczałtem nie są osiągnięte przez podatnika dochody, lecz przychody – po uwzględnieniu przysługujących odliczeń.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają ( na wniosek podatnika ) przychody:

 • z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • z tytułu rolniczego handlu detalicznego.

Warto również pamiętać, że od 2023 roku opodatkowaniu ryczałtem będą obowiązkowo podlegać przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego, czyli najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą.

W przypadku zastosowania ryczałtu podatnik nie może uwzględnić w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów. Nie może on ponadto rozliczyć się wspólnie z małżonkiem albo jako samotny rodzic, a także odliczyć od ryczałtu ulgi na dziecko.

Jeżeli jednak przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem, a zarazem osiąga dodatkowe przychody opodatkowane, np. na zasadach ogólnych, wówczas może skorzystać z ulgi na dziecko w związku z tymi przychodami.

Tym, co wyróżnia opodatkowanie ryczałtowe spośród innych form opodatkowania, jest także możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości (ewidencji przychodów).

Stawki ryczałtu zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do 17%.

Podmioty uprawnione do skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego

Kto może stosować rozliczanie ryczałtem? Uprawnienie do skorzystania z tej formy opodatkowania przysługuje:

 • osobom fizycznym osiągającym przychody z działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwom w spadku,
 • spółkom cywilnym, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółkom cywilnym osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
 • spółkom jawnym, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

pod warunkiem, że przychody wymienionych podmiotów w poprzednim roku podatkowym nie były wyższe niż 2 mln euro (obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku) – a także:

 • rolnikom dokonującym sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku prowadzenia działalności zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki limit 2 mln euro oblicza się odrębnie dla obydwu tych działalności.

Kto nie może zastosować opodatkowania w formie ryczałtu? Do podmiotów, którym przepisy zabraniają wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania, należą osoby, które:

 • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej,
 • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • osiągają w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki,
 • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Przepisy prawa podatkowego przewidują również dodatkowe wyłączenia podmiotowe. Z opodatkowania w formie ryczałtu nie mogą skorzystać osoby w tym roku podatkowym, w którym podejmują działalność po zmianie:

 • z działalności wykonywanej samodzielnie na działalność wykonywaną w formie spółki z małżonkiem,
 • z działalności prowadzonej w formie spółki małżonków na działalność prowadzoną na jednego albo każdego ze współmałżonków,
 • z działalności prowadzonej samodzielnie przez jednego małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka.

Opodatkowanie ryczałem – przedmiot opodatkowania

Przedmiot opodatkowania ryczałtem mogą być przychody z tytułu:

 • działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych,
 • spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Należy ponadto pamiętać, że przepisy prawa podatkowego przewidują szereg zwolnień od opodatkowania ryczałtem. Przykładowo, nie stanowią podstawy opodatkowania ryczałtem przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia zabytku ruchomego, takiego jak muzeum czy biblioteka,
 • odszkodowania za szkody w środku trwałym ( z wyłączeniem samochodów osobowych ) w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio,
 • wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Listę wszystkich zwolnień zawiera przepis art. 10. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przepis ten interpretatora do wskazanych przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność na ryczałcie a stawki

Jak powiedzieliśmy, stawki ryczałtu wynoszą od 2% do 17% procent w zależności od typu działalności. Stawka wynosi:

 • 2% w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy,
 • 3%w przypadku m.in. działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% w przypadku m.in. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • 8,5% w przypadku m.in. przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji,
 • 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł z tytułu np. świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem,
 • 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 • 12% przychodów ze świadczenia takich usług, jak np. usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego,
 • 14% przychodów ze świadczenia takich usług, jak np. opieka zdrowotna,
 • 15% w przypadku przychodów osiąganych między innymi w zakresie świadczenia usług reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • 17% w przypadku przychodów osiąganych ze świadczenia usług w zakresie wolnych zawodów, np. w przypadku usług świadczonych przez prawników czy tłumaczy.

Ryczałt podatkowy – jak złożyć zeznanie?

Na osobach, które korzystają z ryczałtu ewidencjonowanego, spoczywa obowiązek złożenia następujących dokumentów w terminie od 15 lutego do końca lutego:

 • zeznania PIT-28 za rok poprzedni, w którym należy podać szczegółowe informacje o przychodach, w odniesieniu do których miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania,
 • zeznania PIT-28S za rok poprzedni, w którym należy podać szczegółowe informacje o przychodach, w odniesieniu do których miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania – w przypadku, gdy podatnikowi przysługuje status przedsiębiorstwa w spadku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podsumowanie

Skorzystanie z ryczałtu wiąże się z szeregiem korzyści dla przedsiębiorcy. Stawki opodatkowania w przypadku ryczałtu są stosunkowo niskie, przedsiębiorca może skorzystać z uproszczonej ” tańszej ” księgowości, nie spoczywa na nim ponadto obowiązek składania w ciągu roku deklaracji podatkowych. Należy jednak pamiętać, że opisywana forma opodatkowania ma swoje wady. Przede wszystkim dotyczy ona wyłącznie wymienionych w przepisach prawa podatkowego form działalności. Ponadto – o czym wspomnieliśmy na początku – przedsiębiorca korzystający z ryczałtu nie ma możliwości rozliczenia się ze współmałżonkiem bądź dzieckiem czy też odliczenia kosztów uzyskanego przychodu. W praktyce decyzja o wyborze ryczałtu zależy od tego, jak duże wydatki ponosi przedsiębiorca w związku ze swoją działalnością – jeśli są one niewielkie, ryczałt może okazać się atrakcyjny pod względem finansowym.

Forms of income taxation in Polish law
Small VAT and PIT taxpayers and their privileges
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72