PodatkiRachunkowość

Co spółka może odliczyć od podatku dochodowego?

Udostępnij artykuł:

Podatkowi CIT podlegają podmioty gospodarcze wskazane w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawie o CIT). Należą do nich przede wszystkim spółki prawa handlowego, takie jak spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne a także spółki komandytowe. Ustawodawca przewidział w ustawie szereg ulg, które przysługują wyróżnionym podmiotom po spełnieniu określonych warunków. Przybierają one postać odliczeń od podstawy opodatkowania, czyli wygenerowanego przez podatników dochodu. Jakie ulgi przysługują osobom prawnym wskazanym w ustawie o CIT? Kiedy można dokonać odliczeń? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Podatek CIT – podstawowe informacje

Zacznijmy od ogólnej charakterystyki podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli chodzi o aspekt podmiotowy podatku, szczegółowe wyliczenie jednostek podlegających CIT znaleźć można w art. 1 i 1a ustawy. Podatnikami CIT są m.in.:

 • osoby prawne, np. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • spółki jawne, o ile spełniają warunki określone w art. 1 ust. 3. pkt 1a ustawy o CIT,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • podatkowe grupy kapitałowe, o których mowa w art. 1a ustawy o CIT,
 • spółki, które nie mają osobowości prawnej, z siedzibą lub zarządem w innym państwie, pod warunkiem że zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podstawą opodatkowania CIT jest dochód uzyskany w danym roku przez podatnika, czyli przychód pomniejszony o poniesioną przez niego stratę.

Ustawa o CIT wyróżnia dwie stawki:

 • stawkę podstawową – 19% podstawy opodatkowania,
 • stawkę preferencyjną, z której mogą skorzystać mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność – 9% podstawy opodatkowania.

Oferta: Doradca podatkowy Kraków

Odliczenia od dochodu dla podatników CIT – darowizny

Przewidziane przez ustawodawcę ulgi CIT zostały opisane głównie w rozdziale 5. ustawy zatytułowanym „Podstawa opodatkowania i wysokość podatków” (art. 18 i n.). Podstawowa grupa odliczeń obejmuje darowizny. Ulgę w podatku stosuje się m.in. do:

 • darowizn na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • darowizn na cele kultu religijnego,
 • darowizn na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, placówkom i centrom w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe

– łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu podatnika.

Ponadto, ustawa wprost stanowi (art. 18 ust. 1a), że odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz:

 • osób fizycznych;
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Podatek dochodowy firma 2022 – co z darowiznami przekazanymi na zwalczanie COVID–19?

Zgodnie z art. 38g ustawy o CIT podatnik jest uprawniony do odliczenia od dochodu nieodliczonych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 darowizn przekazanych wyliczonym w przepisie podmiotom, pod warunkiem że dokonano ich od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Jako że stan epidemii został odwołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r., maj był ostatnim miesiącem, w którym podatnik mógł skorzystać z opisanej ulgi.

Inne ulgi CIT

Oprócz wskazanych wyżej darowizn podatnik może również odliczyć od dochodu:

 • stratę dla firm rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym (art. 18da ustawy CIT),
 • ulgę na innowacyjnych pracowników, o której mowa w art. 18db ustawy o CIT,
 • ulgę na prototyp, o której mowa w art. 18ea ustawy o CIT,
 • ulgę prowzrostową, o której mowa w art. 18eb ustawy o CIT,
 • ulgę konsolidacyjną, o której mowa w art. 18ec ustawy o CIT,
 • ulgę na pierwszą ofertę publiczną (IPO), o której mowa w art. 18ed ustawy o CIT,
 • ulgę dla wspierających sport, kulturę i edukację, o której mowa w art. 18 ee ustawy o CIT,
 • ulgę na terminale płatnicze, o której mowa w art. 18ef ustaw o CIT,
 • ulgę na robotyzację, o której mowa w art. 38eb ustawy o CIT,
 • ulgę na działalność badawczo-rozwojową, ściślej: określone koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ustawy o CIT.

Oferta: Prowadzenie księgowości

Odliczenia od dochodu CIT – podsumowanie

Zobowiązane do uiszczenia podatku CIT są podmioty wskazane w początkowych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, np. spółki z o.o. czy spółki akcyjne. Ustawa przewiduje dwie stawki podatku: 19% (stawka podstawowa) i 9% (stawka preferencyjna). W określonych w przepisach okolicznościach podatnika uprawnia się do skorzystania z ulg podatkowych. Przyjmują one postać odliczenia od dochodu (czyli podstawy opodatkowania). Podstawową grupę odliczeń stanowią darowizny przeznaczone na cele określone w ustawie, np. cele kształcenia zawodowego czy kultu religijnego. Ustawa określa również, w jakich sytuacjach darowizny nie podlegają odliczeniu. Oprócz darowizn podatnik może odliczyć od podatku CIT m.in.: ulgę na działalność badawczo-rozwojową, ulgę na innowacyjnych pracowników czy ulgę na robotyzację. Te ulgi coraz bardziej zyskują na popularności i przynoszą po spełnieniu określonych warunków duże oszczędności w podatkach. . Większość ulg została określona w przepisach rozdziału 5. ustawy i powalają na zmniejszenie obciążeń w podatku CIT.

Uwzględnij zatrzymane zyski i dopłaty dla wspólników w kosztach podatkowych firmy!
Wypowiedzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego bez zbędnych formalności? Nowelizacja okazją dla pracodawców.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72