PodatkiRachunkowośćНовости

IP BOX — niekorzystnych interpretacji coraz więcej…

Udostępnij artykuł:

Wg interpretacji organów podatkowych rozwijanie cudzego kwalifikowanego IP nie uprawnia do preferencji IP BOX…

Wnioskodawca jest programistą, prowadzi działalność gospodarczą w ramach której świadczy usługi związane z wytwarzaniem oprogramowania komputerowego, do jego zadań należy bezpośrednie tworzenie kodu źródłowego aplikacji. Na podstawie umów, podatnik przenosi na rzecz swoich zleceniodawców autorskie prawa majątkowe do wytwarzanych przez niego oprogramowań. Poza tworzeniem oprogramowania od podstaw, podatnik zajmuje się również ich rozwijaniem i ulepszaniem w celu poprawy ich funkcjonalności.

Zdaniem wnioskodawcy, jest on uprawniony do zastosowania preferencyjnej stawki 5% podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Organ stanął na stanowisku, że dochód uzyskiwany przez podatnika ze sprzedaży autorskiego prawa do nowego programu komputerowego kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP, gdyż oprogramowanie stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R. Podatnik będzie więc uprawniony do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do tworzonych nowych oprogramowań według stawki 5%.

Natomiast w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w związku z ulepszaniem czy modyfikacją już istniejącego oprogramowania, organ rozróżnił dwie sytuacje o odmiennych skutkach w zakresie możliwości zastosowania preferencji.

Pierwszą z nich jest sytuacja, w której podatnik wytworzy oprogramowanie komputerowe, a następnie sprzeda związane z nim prawa autorskie na rzecz innego podmiotu, a podmiot ten w następnej kolejności udostępni to oprogramowanie komputerowe podatnikowi w celu jego rozwinięcia lub modyfikacji. W takim przypadku dojdzie do ulepszenia przedmiotu cudzej własności, gdyż przed dokonaniem modyfikacji podatnik wyzbywa się prawa własności do oprogramowania. Skoro więc podatnik nie posiada własności kwalifikowanego IP, które rozwija, to zbycie będzie dotyczyło co najwyżej efektów jego prac badawczo-rozwojowych związanych z ulepszeniem «cudzego» IP. W takiej sytuacji własność ulepszenia bez własności kwalifikowanego IP nie da podatnikowi prawa do skorzystania z preferencji IP BOX.

Inaczej jednak jest w sytuacji wnioskodawcy. W wyniku prac mających na celu rozwinięcie lub modyfikację oprogramowania komputerowego tworzy on nowe kody, nową funkcjonalność. Biorąc pod uwagę, iż działania wnioskodawcy w tym zakresie mają charakter twórczy o indywidualnym charakterze, prowadzi to do powstania nowych utworów (w tym utworów zależnych) objętych majątkowymi prawami autorskimi. Właścicielem i autorem tworzonych kodów jest wnioskodawca, a więc przysługują mu prawa autorskie do ulepszenia/rozwinięcia oprogramowania, które podlegają ochronie na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa te podatnik następnie zbywa na rzecz klientów osiągając dochód ze sprzedaży kwalifikowanego IP — w stosunku do takiego dochodu podatnik będzie miał prawo do skorzystania z preferencji IP Box.

Na podstawie interpretacji indywidualnej: sygn. 0114-KDIP3-1.4011.471.2020.2.MZ

Rozliczenie IP Box z racji tego że jest to ulga wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji a także jest rekomendowane wystąpienie z wnioskiem o interpretację. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią — oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie całego procesu weryfikacji działalności Państwa firmy pod kątem możliwości zastosowania preferencji IP BOX.

Nowy Ład cz.8: Spółka komandytowo-akcyjna remedium na zmiany?
Co to jest procedura unijna VAT OSS, czyli rozliczanie unijnego VAT w polskim urzędzie skarbowym…
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72