PrawoНовости

Wypowiedzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego bez zbędnych formalności? Nowelizacja okazją dla pracodawców.

Udostępnij artykuł:

Rząd zgłosił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, czyli tzw. tarczy prawnej. Nowelizacja przewiduje m.in. modyfikację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Pracownicze Programy Emerytalne w dobie pandemii

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie możliwości zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych oraz czasowego ograniczenia ich wysokości lub wyłączenia ich finansowania.

Pracodawca będzie uprawniony do kontynuowania zwolnienia z obowiązku odprowadzania składki podstawowej w wysokości określonej w umowie zakładowej z przyczyn finansowych. Polega to na jednostronnym zawieszeniu składki podstawowej albo jednostronnym ograniczeniu jej wysokości. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia będzie zawarcie z reprezentacją pracowników porozumienia o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych albo czasowym ograniczeniu wysokości składek podstawowych, przez określenie obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki podstawowej zgodnie z ustawą o Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Projekt zakłada również możliwość zwolnienia się przez pracodawcę w terminie 7 dni z obowiązku odprowadzania składki podstawowej w wysokości określonej w umowie zakładowej. Trzeba będzie zgłosić ten fakt organowi nadzoru, przekazując:

  • informację o jednostronnym zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych, która powinna określać datę jego dokonania i okres na jaki następuje, oraz porozumienie o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych, które powinno określać datę jego zawarcia, dzień, od którego obowiązuje, i okres, na jaki zostało zawarte — w przypadku jednostronnego zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych;
  • informację o jednostronnym ograniczeniu wysokości naliczanej składki podstawowej, która powinna określać datę jego dokonania, okres, na jaki następuje i wysokość odprowadzanej w tym czasie składki podstawowej, oraz porozumienie o ograniczeniu wysokości naliczanej składki podstawowej, które powinno określać datę jego zawarcia, dzień, od którego obowiązuje, okres, na jaki zostało zawarte, i wysokość odprowadzanej w tym czasie składki podstawowej — w przypadku jednostronnego ograniczenia wysokości naliczanej składki podstawowej.

Zwolnienia z obowiązku odprowadzania składki podstawowej w wysokości określonej w umowie zakładowej obowiązują od dat wskazanych porozumieniu z uwzględnieniem przepisów ustawy określających maksymalne terminy zawieszenia albo ograniczenia wysokości składek podstawowych.

Uchylony ma zostać przepis, na podstawie którego organ nadzoru odmawia wpisu, jeżeli postanowienia porozumienia są sprzeczne z przepisami ustawy.

Kadry i płace

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Dotychczas w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu dotyczącym tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik składek zawiadamiał Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane.

Modyfikacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ma umożliwić zawiadomienie o tytule, terminach i rodzajach ubezpieczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wykorzystaniem formularza elektronicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca, który będzie składał elektronicznie wniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej np. dotyczący zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej albo ojej wyrejestrowania, będzie mógł, na tym samym formularzu, dokonać zgłoszenia ZUS odpowiednich zmian w ubezpieczeniu społecznym jako płatnik składek.

Kancelaria prawa pracy Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Radca prawny | Warszawa Kraków Katowice

Podsumowanie

Powyższe zmiany nie wyczerpują pakietu usprawnień zaproponowanego przez ustawodawcę w ramach nadchodzącej tarczy prawnej dla przedsiębiorców. Nowelizacja obejmuje m.in.:

  • Rozszerzenie możliwości nieprzekazywania składek do PPE;
  • elektronizacja procedur;
  • ostrożnie wprowadzana jednoinstancyjność postępowań;
  • szerokie wykorzystanie milczącego trybu załatwienia sprawy i postępowania uproszczonego;
  • przedłużenie w czasie terminu realizacji wybranych obowiązków regulacyjnych po stronie obywateli, przedsiębiorców oraz organów ze względu na epidemię COVID-19;
  • innego rodzaju usprawnienia postępowań i procedur.

Kolejne elementy tarczy prawnej mają być wprowadzane w cyklach kwartalnych. Planowane są cztery pakiety nowelizacji, a jeśli w tym czasie nie uda się wprowadzić wszystkich nowych regulacji, prace przedłużą się o kolejne kwartały. Opóźnienie we wprowadzaniu zmian jest podyktowane koniecznością zostawienia wystarczającej ilości czasu na dostosowanie się obywateli i instytucji do zmian.

Co spółka może odliczyć od podatku dochodowego?
Jak można rozliczyć w podatkach pomoc dla uchodźców z Ukrainy?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72