PodatkiPrawoНовости

Podatek u źródła – co to jest i jak go obliczyć?

Udostępnij artykuł:

W przypadku niektórych transakcji dokonywanych przez polskich przedsiębiorców z podmiotami zagranicznymi powstaje obowiązek zapłaty tzw. podatku u źródła. Przyjmuje on postać zryczałtowanego podatku dochodowego o stawkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawie o CIT). W artykule odpowiadamy na pytania, czym dokładnie jest podatek u źródła, jakie usługi podlegają niniejszemu opodatkowaniu, a także jak poprawnie go obliczyć. Zachęcamy do czytania!

Podatek u źródła – co to jest?

Mianem podatku u źródła (z ang. Withholding Tax, czyli WHT) określa się zryczałtowany podatek, którym obciąża się przychody uzyskane przez podatników zagranicznych na terytorium Polski. Chodzi zatem o opodatkowanie płatności zagranicznych w ramach transakcji, których uczestnikami są polski i zagraniczny przedsiębiorca. Podatek u źródła przybiera postać ryczałtu pobieranego z tytułu dywidend, opłat licencyjnych czy zwrotu kosztów za niektóre usługi niematerialne.

Podatek u źródła – kto jest płatnikiem i podatnikiem?

Podatnikiem podatku u źródła jest podmiot zagraniczny, na rzecz którego polski przedsiębiorca dokonuje płatności. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Płatnikiem jest z kolei podmiot, który dokonuje płatności, czyli polski przedsiębiorca. To na nim spoczywa obowiązek obliczenia i pobrania podatku u źródła.

Podatek u źródła – jakie usługi obejmuje i ile wynosi?

Obowiązek zapłaty podatku u źródła dotyczy przychodów, które powstają w określonych w ustawie CIT, w szczególności w przepisach art. 21 i 22, przypadkach.

Kiedy płacimy podatek u źródła?

Od przychodów:

 • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

– w wysokości 20% przychodów,

 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera,

– w wysokości 10% przychodów,

 • z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– w wysokości 19% przychodów.

Oferta:

Podatek u źródła – jak obliczyć?

W wielu przypadkach przedsiębiorca ma możliwość potrącenia wysokości podatku w ramach transakcji z podmiotem zagranicznym – wówczas zagraniczny kontrahent otrzymuje kwotę pomniejszoną o wartość podatku. W takiej sytuacji polski przedsiębiorca oblicza podatek od kwoty brutto transakcji. Niekiedy jednak, np. przy wynajmie od kontrahenta pojazdów czy zakupie biletów lotniczych, zdarza się, że potrącenie nie jest możliwe. Jeśli polski podmiot nie ma możliwości potrącenia podatku u źródła od kwoty należnej zagranicznemu partnerowi, powinien zapłacić podatek z własnych środków obrotowych. Aby to uczynić, musi najpierw dokonać tzw. ubruttowienia należności. Kwotę brutto oblicza się jako wynik dzielenia kwoty netto przez różnicę między liczbą 1 a ułamkiem odpowiadającym stawce podatku.

Podatek u źródła – przykłady wyliczenia podatku po ubruttowieniu należności

Załóżmy, że polska spółka wypłaciła na rzecz zagranicznego kontrahenta należność w wysokości 100 000 zł i nie miała możliwości jej potrącenia. Wówczas podatek będzie wynosić, np.:

 • w przypadku stawki 20%:

20% x (100000 zł/1-0,2) = 25 000 zł,

 • w przypadku stawki 10%:

10% x (100000 zł/1-0,1) = 11 111 zł.

Podatek u źródła w 2023. Zmiany w przepisach

Z początkiem 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące podatek od źródła. Co ważne, konstrukcyjne elementy podatku, takie jak stawka czy podstawa opodatkowania, pozostały bez zmian. Zmianie nie uległ również katalog przypadków, w których aktualizuje się obowiązek zapłaty. Główną zmianą, której wejście w życie było odroczone do 2022 r., było wprowadzenie tzw. mechanizmu pay and refund w nowelizowanej formie..Ujmując rzecz ściślej, ustawodawca wprowadził obowiązek pobrania podatku zgodnie ze stawką podstawową w przypadku przekroczenia w danym roku podatkowym kwoty ponad 2 mln zł wypłat zagranicznych na rzecz jednego kontrahenta. Innymi słowy, jeśli suma wypłat polskiego przedsiębiorcy na rzecz kontrahenta przekracza w danym roku 2 mln zł, wówczas w odniesieniu do nadwyżki powyżej 2 mln zł nie może on zasadniczo zastosować zwolnienia bądź obniżonej stawki podatku. Płatnik zobowiązany jest wówczas do poboru podatku w ustawowej wysokości, a następnie może ubiegać się o zwrot jego nadpłaty. Skorzystanie ze zwolnień i preferencji jest zatem możliwe dopiero następczo.

Mechanizm pay and refund w wersji obowiązującej od początku 2022 r. ma zastosowanie wyłącznie przy wypłatach tzw. dochodów pasywnych, tj. dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. W związku z tym, płatności za usługi niematerialne, jako nieobjęte mechanizmem pay and refund, nie będą wliczane do limitu wypłacanych należności 2 mln zł.

W zakresie stosowania mechanizmu pay and refund, ustawa przewiduje również dwa wyjątki. Jeżeli łączna kwota należności wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym przekracza kwotę 2 mln zł, płatnik może pomimo przekroczenia limitu nie pobierać podatku u źródła pod warunkiem:

 • posiadania obowiązującej opinii o stosowaniu preferencji;
 • złożenia oświadczenie WH-OSC (w zakresie CIT) lub WH-OSP (w zakresie PIT).

Zwolnienia od podatku u źródła

Mając na uwadze znowelizowane regulacje, poświęćmy nieco więcej uwagi zagadnieniu zwolnień od podatku u źródła. Zwolnień dotyczą w szczególności przepisy art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Prawodawca przewiduje szereg warunków, od których spełnienia zależna jest możliwość skorzystania ze zwolnień. Jako że polski przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność przed organem podatkowym za nieprawidłowe wywiązanie się z obowiązków płatnika, powinien rozważyć zwrócenie się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o opinię o stosowaniu zwolnienia (art. 26b ustawy o CIT). Naczelnik powinien wydać opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od wpływu wniosku do urzędu. Może jednak odmówić wydania, jeśli:

 • uzna, że podatnik nie spełnił ustawowych wymagań związanych z uzyskaniem zwolnienia,
 • istnieją uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;
 • istnieje uzasadnione przypuszczenie wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej (który dotyczy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania), środków ograniczających umowne korzyści lub art. 22c ustawy o CIT,
 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że podatnik podatku u źródła nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby tego podatnika dla celów podatkowych.

Oferta: Doradztwo podatkowe Kraków | Delegowanie pracowników obsługa

Podatek u źródła – podsumowanie

Przez podatek u źródła rozumie się formę opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne z tytułu określonych w ustawie płatności, np. dywidend czy opłat licencyjnych. Płatnikiem podatku u źródła jest polski przedsiębiorca, który przeprowadza transakcje z zagranicznym kontrahentem. Stawki podatku wynoszą: 20%, 19% i 10%. Należy pamiętać, że jeśli polski przedsiębiorca nie ma możliwości potrącenia podatku w ramach transakcji, powinien ubruttowić kwotę należności i zapłacić podatek z własnych środków. Ustawa o CIT przewiduje szereg zwolnień – ich zastosowanie możliwe jest jednak wyłącznie w przypadku spełnienia ściśle określonych przesłanek.

Transakcje z podmiotami powiązanymi – zmiany
O czym zapominają pracodawcy przy delegowaniu pracowników do Niemiec?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72