Odmowa dofinansowania z FGŚP? Sprawdź jak zaskarżyć decyzję. Postanowienie NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie jest umową nazwaną prawa cywilnego, a jedynie umową regulującą wypłatę należnych świadczeń. Zgodnie z treścią nowego postanowienia NSA to sądy administracyjne są upoważnione do oceny zgodności z prawem takich umów. Odmowę zawarcia umowy o przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc…

Jak dokonywać zgłoszeń w niemieckiej kasie urlopowej SOKA BAU?

System kasy urlopowej dla branży budowlanej (SKOA BAU) dla właściwego naliczania comiesięcznej kwoty składek potrzebuje comiesięcznych zgłoszeń podmiotów mających obowiązek uczestniczyć w systemie. Podstawową formą przekazywania danych do systemu kasy urlopowej jest uzupełnianie odpowiednich formularzy elektronicznych za pośrednictwem internetowego systemu kasy urlopowej. Po spełnieniu szczególnych kryteriów i złożeniu odpowiedniego wniosku istnieje możliwość przekazywania tych danych…

Czy polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pełnić rolę odpowiednika SOKA BAU?

Niektóre kraje posiadają swoje odpowiedniki kas urlopowych dla branży budowlanej jaką jest SOKA BAU, do takich przypadków należą miedzy innymi takie państwa jak Francja, Austria, Włochy czy Holandia. W takim wypadku po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od instytucji krajowej SOKA BAU zwalnia pracodawcę delegującego pracowników budowlanych do pracy na terenie Niemiec od odprowadzania składek do niemieckiej…

SOKA BAU – kasa urlopowa dla branży budowlanej w Niemczech.

Czym jest SOKA BAU? SOKA BAU to niemiecka kasa urlopowa dla branży budowlanej, która działa na podstawie układu zbiorowego pracy o postepowaniu kas socjalnych w budownictwie (VTV), który zgodnie z niemiecką ustawą o delegowaniu pracowników do pracy zagranicę (AEntG) obowiązuje także pracodawców delegujących swoich pracowników do pracy na terenie Niemiec. Zgodnie z powyższym pracodawca wypłacający…

Więź rodzinna dobrem osobistym – nowelizacja kodeksu cywilnego.

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu cywilnego, która umożliwia przyznanie zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej jako dobra osobistego. Projekt ustawy skierował w kwietniu br. Prezydent RP. Nowelizacja uzupełnia Kodeks cywilny o przepis istotny zwłaszcza dla bliskich osób, które są w stanie wegetatywnym np. na skutek wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego. Chodzi o przyznanie im prawa do zadośćuczynienie…

Więcej praw dla konsumenta w postępowaniu sądowym. Umowy wekslowe kontrolowane z urzędu.

Sejm uchwalił 24 czerwca nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla, a także rozszerza katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Autorem projektu nowelizacji było Ministerstwo Sprawiedliwości. Głównym celem wprowadzonych zmian jest potrzeba dostosowania przenoszalności weksla w obrocie konsumenckim do przepisów procesowych. Skoro przedsiębiorca, występując na…

Przedawnienie roszczeń konsumenta i banku z nieważnej umowy o kredyt frankowy.

Kwestia przedawnienia roszczeń z wadliwej umowy o kredyt frankowy budzi duże kontrowersje. Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. zapadła w sprawie o sygn. akt III CZP 6/21 ma za zadanie usunąć wątpliwości związane z przedawnieniem roszczeń stron takiej umowy. Uchwała ta spotkała się z krytyką. Niemniej to ta uchwała będzie kształtowała linię orzeczniczą…

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych: zmiany terminów i e-meldunek.

Wprowadzenie nowych dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem posiadacza wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym zakresie. Termin wdrożenia nowelizacji został jednak przesunięty. Pierwotnie, Sejm zakładał wprowadzenie nowej formy dokumentów już od 2 sierpnia.…

Omyłkowy przelew może drogo kosztować. Od kogo dochodzić zwrotu środków? Orzeczenie Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wyrokiem z 24 lutego 2021 r orzekł, że wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności za zaspokojenie się ze środków omyłkowo wpłaconych na rachunek dłużnika (sygn. akt SN III CSKP 59/21). Odpowiedzialności nie można przypisać także bankowi prowadzącemu rachunek klienta. Sąd uwzględnił skargę kasacyjną banku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. Stan faktyczny…

Kiedy pracodawca może skontrolować trzeźwość pracownika? Propozycje zmian w Kodeksie pracy.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt zmian w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie badania trzeźwości pracowników. Regulacje dotyczą także środków, które działają podobne do alkoholu, czyli dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Aktualny stan prawny Obecnie kwestia badania trzeźwości pracowników budzi wiele kontrowersji. Pracodawcy nie są uprawnieni…