Czy można zastrzec karę umowną bez terminu i podawania konkretnej sumy pieniężnej?

Do Sądu Najwyższego trafiło pytanie prawne, czy dopuszczalne jest ustalenie w umowie kary umownej określonej w procentach bez określenia końcowego terminu naliczenia kary umownej ani jej kwoty maksymalnej. Sąd Okręgowy w Łodzi prowadząc sprawę o sygnaturze akt III CZP 16/21 doszedł do wniosku, że w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego istnieje rozbieżność w tym zakresie. Orzecznictwo…

Kiedy fiskus może opodatkować najem jako przychód z działalności gospodarczej? NSA w obronie przedsiębiorców.

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny wydał w siedmioosobowym składzie uchwałę w sprawie opodatkowania umów najmu, dzierżawy itp. Wniosek do sądu złożył w tej kwestii Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegóły sprawy dotyczyły przesłanek ustawy o PIT decydujących, które zyski z wynajmowania nieruchomości są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej, a nie z najmu. W sentencji…

Trybunał Konstytucyjny orzekł: Obowiązek odprowadzania składek, gdy pracownik ma umowę z innym podmiotem jest zgodny z konstytucją.

Treść wniosku Trybunał Konstytucyjny zajął się kwestią zgodności z konstytucją art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem za pracownika w rozumieniu ustawy systemowej uważa się również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło, jeżeli zawarta została z pracodawcą,…

Duże zmiany w Kodeksie pracy. Praca zdalna na wniosek pracownika.

Na etapie opiniowania znajduje się obecnie projekt zmiany ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju i Cyfryzacji. Zmiany dotyczą przede wszystkim unormowania sposobów świadczenia pracy zdalnej. Jak czytamy w uzasadnieniu, Kodeks pracy w obecnym brzmieniu…

Zmiany w dokumentacji między podmiotami powiązanymi

Tarcze antykryzysowe a rozliczenie podatku PIT

Przedsiębiorcy poszkodowani przez pandemię koronawirusa i związane z nią liczne ograniczenia gospodarcze korzystali z różnych form pomocy zawartych w Tarczach antykryzysowych. W związku z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego, powstaje wątpliwość, które świadczenia należy uwzględnić w deklaracji PIT, a które są całkowicie, lub częściowo zwolnione z opodatkowania.   Instrumenty finansowe przygotowane przez rząd dla przedsiębiorców obejmowały…

Rozliczenie spółki komandytowej w okresie przejściowym

W kolejnym wpisie dotyczącym zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych zapraszamy Państwa do lektury w zakresie rozliczeń spółki komandytowej i wspólników w okresie przejściowym. 1. Przychody i koszty uzyskania przychodów, które zostały rozpoznane przez wspólników dla celów rozliczeń CIT i PIT przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT, nie będą już stanowiły ponownie przychodów i kosztów…

O czym trzeba bezwzględnie pamiętać przy składaniu wniosków o interpretację w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej lub IP Box.

Szanowni Państwo, W poniższym wpisie przedstawimy bardzo na czasie temat – na co zwrócić uwagę przy otrzymaniu wezwania Krajowej Izby Skarbowej do uzupełnienia wniosku o interpretację. Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, że nasi Klienci składając wnioski o interpretację w zakresie IP Box lub ulgi badawczo-rozwojowej otrzymują z Krajowej Izby Skarbowej wezwania celem uzupełnienia wniosku…

Niezakończone prace projektowe a prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów

Dzisiaj chcemy Państwu wyjaśnić co w przypadku, kiedy powstaje dokumentacja projektowa (dokument w postaci papierowej bądź elektronicznej), na podstawie którego później programiści piszą konkretny program, ale sam program w istocie nigdy nie powstanie. Czy tacy twórcy pracujący nad dokumentacja projektową, która może nie zostać wykorzystana do np. napisania kodu źródłowego mają prawo do zastosowania 50%…

Pozytywny wyrok TSUE w zakresie niekorzystnych przepisów rozliczania WNT

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19 polskie urzędy skarbowe nie mają prawa żądać odsetek, gdy przedsiębiorca z winy dostawcy wykazuje VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dopiero po trzech miesiącach. To jest kolejny korzystny wyrok TSUE dla podatników VAT w Polsce (w październiku wyrok TSUE został wydany w zakresie niezgodności ulgi…

Nabywanie udziałów/akcji w spółce kapitałowej od osoby fizycznej a obowiązek wystawienia PIT8C

W tym wpisie chcielibyśmy Państwu wskazać, czy Spółka ma obowiązek wystawienia PIT-8C w sytuacji zakupu udziałów od osób fizycznych? Spółka nie jest przecież w stanie określić kosztu zakupu tych udziałów przez sprzedających! Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca… W sytuacji, gdy osoba prawna (płatnik) dokonuje nabycia papierów wartościowych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,…