Delegowanie pracowników spoza Unii do pracy w Niemczech – o czym należy pamiętać?

Artykuł 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje swobodę świadczenia usług w wymiarach zarówno czynnym (swoboda świadczenia usług), jak i biernym (swoboda w korzystaniu z usług). Ta zasada odnosi się nie tylko do obywateli Unii, ale m.in. również do delegowanych obywateli państw trzecich (spoza UE). Dotyczy zatem także sytuacji, w której polska firma, zatrudniająca pracowników…

Wskazówki dotyczące delegowania pracowników od 30 lipca 2020 r. – jak przygotować firmę na nowe regulacje?

Nowelizacja zasad delegowania pracowników podjęta ze względu na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. do porządku prawnego państw członkowskich UE nakazuje wprowadzić m.in. obowiązek ustalania i przyznawania wynagrodzenia wg przepisów państwa przyjmującego oraz ogranicza możliwość stosowania lokalnego prawa w zakresie warunków pracy tylko do 12 lub…

Pakiet mobilności – rewolucja w branży przewoźniczej.

9 lipca posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali Pakiet Mobilności – trzy akty prawne wprowadzające istotne zmiany w regulacjach dotyczących warunków pracy kierowców (zwłaszcza czasu pracy, przerw i odpoczynków), delegowania pracowników, kontroli drogowych oraz zawodu przewoźnika i dostępu do rynku przewozów. Pierwsza część nowych przepisów obowiązuje już od 20 lipca, pozostałe (głównie dotyczące delegowania pracowników) wejdą w…

Zmiany w delegowaniu pracowników

Zmiany w delegowaniu pracowników już od końca lipca 2020 r.

Już od 30 lipca 2020 roku wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w państwach Unii Europejskiej. Do tego dnia kraje członkowskie Unii są zobowiązane do wprowadzenia stosownych krajowych przepisów mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. Zmiany dotyczyć będą przede…

Zmiany w delegowaniu pracowników

Zmiany w delegowaniu pracowników

W dniu 28 czerwca 2018 r. została uchwalona dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która w sposób znaczący zmienia sytuację pracodawców delegujących pracowników do pracy za granicą.  Dyrektywa ta wejdzie w życie 30 lipca 2020 r., a do tej daty państwa członkowskie mają wprowadzić do…