PrawoНовости

Jak skutecznie wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z rękojmi?

Udostępnij artykuł:

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi ( w przeciwieństwie do gwarancji ) obowiązuje na mocy samego kodeksu cywilnego. Można ją ewentualnie rozszerzyć, ograniczyć lub nawet wyłączyć. Z tym zastrzeżeniem, że nie zawsze tę odpowiedzialność można skutecznie ograniczyć lub wyłączyć.

Po pierwsze, co do zasady nie można ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy kupującym jest konsument, ze względu na to, że posiada on słabszą pozycję ekonomiczną. W tym przypadku takie ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności jest dopuszczalne tylko w sytuacjach określonych w przepisach szczególnych. Np. w przypadku sprzedaży konsumentowi rzeczy używanej można skrócić termin rękojmi do roku od dnia wydania rzeczy.

Po drugie, nie można skutecznie wyłączyć odpowiedzialności, gdy wada została zatajona podstępnie przez sprzedawcę przed kupującym. Taki przypadek zachodzi w sytuacji, w której sprzedawca  wiedział o istnieniu wady i umyślnie swoim zachowaniem zmierzał do tego, aby kupujący nie wykrył wady czy też umyślnie wywoływał u kupującego przeświadczenia, że wada nie istnieje. Np. specjalnie sprzedający podał kupującemu błędny rok produkcji samochodu.

Z wyłączeniem powyższego, rękojmie można skutecznie ograniczyć lub wyłączyć w umowach sprzedaży w obrocie profesjonalnym (między przedsiębiorcami) oraz w umowach, w których nie występuje konsument.

Aby jednak takie modyfikacje odpowiedzialności były skuteczne, muszą być one jednoznacznie sformułowane w umowie stron, ponieważ dwuznaczne postanowienia interpretuje się na niekorzyść kupującego oraz wyjątków od kodeksowych zasad odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie interpretuje się rozszerzająco. Co ważne, takie modyfikacje nie mogą wynikać z jednostronnego oświadczenia sprzedawcy, co potwierdza orzecznictwo: «dla skuteczności modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi konieczne jest, aby strony w umowie w sposób wyraźny zakomunikowały wolę takich zmian. Ograniczenia, rozszerzenia bądź wyłączenia rękojmi nie można więc domniemywać; musi ono wynikać z treści umowy. — wyr. SA w Łodzi z 13.6.2017 r., I ACa 1587/16. Dlatego też niedopuszczalne jest umieszczanie klauzuli ograniczającej lub wyłączającej odpowiedzialność z tytułu rękojmi na fakturze. Za wiążące i prawnie skuteczne należy uznać wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynikające również z wzorca umowy, którym posługuje się sprzedawca, jednak pod warunkiem, że wzorzec ten został zaakceptowany przez kupującego zajmującego równorzędną pozycję kontraktową, działającego świadomie i w warunkach zapewniających zachowanie swobody decyzji — wyr. SA w Łodzi z 5.10.2017 r., I ACa 243/17.

Czasami łatwiejszym rozwiązaniem jest całkowite wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, tak aby jedynie umowa (w ramach udzielonej gwarancji) regulowała odpowiedzialność sprzedawcy w razie stwierdzenia wady. W tym przypadku sprzedawca nie naraża się na sytuację, w której brak ograniczenia jakiegoś aspektu z przepisów o rękojmi, negatywnie rzutuje na jego odpowiedzialność.

Drugim rozwiązaniem jest ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Przykładowo Strony mogą wyłączyć niektóre uprawnienia kupującego jak np. prawo odstąpienia od umowy lub czy też uzależnić możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi od dokonywania przez kupującego okresowych przeglądów zakupionego produktu. Zastrzeżenia budziło to, czy można skrócić czas trwania odpowiedzialności ponad ustawowe terminy. Racjonalną wydaje się być jednak argumentacja przedstawiona przez Sąd Najwyższy w wyroku z 5.8.2005 r., II CK 28/05 wskazująca, że skoro odpowiedzialność z rękojmi w ogóle można wyłączyć, to tym bardziej można skrócić czas jej trwania.

 

Elastyczne formy zatrudnienia — optymalizacja kosztów pracy
Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72