Delegowanie PracownikówPrawoНовости

Zmiany w delegowaniu pracowników już od końca lipca 2020 r.

Udostępnij artykuł:

Już od 30 lipca 2020 roku wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w państwach Unii Europejskiej. Do tego dnia kraje członkowskie Unii są zobowiązane do wprowadzenia stosownych krajowych przepisów mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany będą obligowały pracodawców do zapewnienia delegowanym pracownikom niektórych korzystniejszych warunków zatrudnienia przysługującym pracownikom państwa przyjmującego przez okres 12 miesięcy i niemal wszystkich przy delegowaniu przekraczającym ten okres. Regulacje państw członkowskich mają być środkiem na ujednolicenie i usprawnienie systemu delegowania pracowników. Wiązać się z tym będą nowe obowiązki i restrykcje dla pracodawców.

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy

Jedną z najistotniejszych zmian, wynikającą z implementowania dyrektywy, jest rozróżnienie warunków, jakie muszą być zagwarantowane delegowanemu pracownikowi w zależności od okresu delegowania.
Dotychczas przepisy dotyczące okresu delegowania posługiwały się ogólnym określeniem «tymczasowości». Nowe regulacje wprowadzają sztywny termin oddelegowania wynoszący 12 miesięcy. Po jego upływie oddelegowanie będzie uwarunkowane zapewnieniem przez pracodawcę wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego za wyjątkiem procedur dot. zawierania i rozwiązywania umów o pracę, klauzul o zakazie konkurencji oraz uzupełniających pracowniczych systemów emerytalnych.
Przedsiębiorca delegujący będzie mógł złożyć właściwemu organowi (w Polsce do Państwowej Inspekcji Pracy) wniosek o przedłużenie maksymalnego okresu delegowania do 18 miesięcy. Wniosek powinien być uzasadniony, ale PIP nie będzie mogła go odrzucić.

Wynagrodzenie pracowników

Stosownie do tzw. zasady równości płac pracodawca będzie musiał zapewnić delegowanym pracownikom wynagrodzeni adekwatne do branży przysługujące pracownikom państwa przyjmującego. Warto podkreślić, że informacje o właściwej wysokości płacy nie będą mogły być czerpane wyłącznie z ustaw, ale również z powszechnie obowiązujących w danych państwach układów zbiorowych.

Uprawnienia PIP

Obowiązkiem kontroli nad wdrażaniem norm wprowadzonych w celu implementacji dyrektywy w Polsce została obarczona głównie Państwowa Inspekcja Pracy.

Kontrole PIP będą służyły weryfikacji czy pracodawca delegujący spełnił swoje obowiązki, w szczególności dotyczące:
— składania oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium Polski
— zawiadomienia o zmianie danych objętych oświadczeniem
— wyznaczenia osoby pośredniczącej w kontaktach pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a pracodawcą delegującym
— przechowywania na terytorium Polski dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika delegowanego
— zapewnił pracownikowi delegowanemu na terytorium Polski właściwe warunki zatrudnienia.

SLIM VAT — kolejne zmiany w VAT zapowiadane przez Ministerstwo Finansów
IP Box — ewidencja
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72