Zmiany w dokumentacji między podmiotami powiązanymi

Przedsiębiorcy będą mogli nadal podpisywać pliki JPK danymi autoryzującymi

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ubiegłym roku mogły wysyłać elektronicznie pliki JPK bez użycia kosztownego kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy Profilu Zaufanego. Minister Finansów w rozporządzeniu  w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane udostępnił dla…

Podwyższenie limitów uprawniających do stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych

Podwyższenie limitów uprawniających do stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym podwyższyła o 50% progi wartościowe pozwalające na stosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej. Jednostki, które w poprzednim roku obrotowym (2018) nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości : – 25.500.000 zł – w…

Zmiany przepisów dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzeń za pracę

Zmiany przepisów dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzeń za pracę.

Od stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy w zakresie formy wypłacania wynagrodzenia pracownikom, z czym związana jest konieczność spełnienia obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Według nowych przepisów zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia w formie przelewu, a wypłata gotówkowa może być dokonywana jedynie na wniosek pracownika. Artykuł 86 par. 3 kodeksu pracy otrzymał nowe brzmienie: Wypłata wynagrodzenia jest…

Dłuższe terminy i mniej formalności przy zmianie sposobu opodatkowania i płatności zaliczek na podatek

Dłuższe terminy i mniej formalności przy zmianie sposobu opodatkowania i płatności zaliczek na podatek

Dłuższe terminy i mniej formalności przy zmianie sposobu opodatkowania i płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Każdy kto pragnie zmienić sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w 2019 roku ma trochę więcej czasu na podjęcie decyzji. Termin, do którego należy zdecydować i poinformować naczelnika urzędu skarbowego to 20 dzień miesiąca…

Wydatki na podróż służbową, które zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorców

Wydatki na podróż służbową, które zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorców.

. W dniu 17 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące rozliczeń wydatków związanych z wyjazdami służbowymi przedsiębiorców. Ministerstwo przypomniało, że zgodnie z przepisami podróż służbowa jest wykonywaniem zadania w ramach prowadzonej działalności poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub stałe miejsce wykonywania działalności. Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie…

Zmiany w delegowaniu pracowników

Zmiany w delegowaniu pracowników

W dniu 28 czerwca 2018 r. została uchwalona dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która w sposób znaczący zmienia sytuację pracodawców delegujących pracowników do pracy za granicą.  Dyrektywa ta wejdzie w życie 30 lipca 2020 r., a do tej daty państwa członkowskie mają wprowadzić do…

Ułatwienia w rozliczaniu podatku od nieruchomości

Ułatwienia w rozliczaniu podatku od nieruchomości

Od 2019 roku wejdą ułatwienia w rozliczaniu podatku od nieruchomości. Ujednolicone zostaną formularze deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości/leśny/rolny) oraz umożliwione będzie ich składanie drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane – opracowują je w swoim zakresie samorządy. W przypadku przedsiębiorców posiadających wiele nieruchomości na terenie różnych gmin zdecydowanie to skróci czas…

Podwyższenie progu sprzedaży od 2019 r.

Podwyższenie progu sprzedaży od 2019 r.

Od 2019 roku przewiduje się podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu „małego podatnika” – z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Należy w tym miejscu przypomnieć, że status „małego podatnika” daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT (metoda kwartalna) oraz do niższego opodatkowania w CIT –…