PrawoRachunkowość

Wystawianie faktury ? od kiedy i w jakim terminie?

Udostępnij artykuł:

Przepisy dotyczące faktur znaleźć można przede wszystkim w rozdziale 1. działu XI ustawy o podatku od towarów i usług (przepisy art. 106-108 ustawy). Określają one zasady fakturowania — w szczególności wskazują, w jakich sytuacjach wystawienie faktury jest obowiązkiem przedsiębiorcy, a także wyznaczają terminy do jej wystawienia — zarówno przed sprzedażą, jak i po jej dokonaniu. W artykule odpowiadamy na pytanie, jaki czas na wystawienie faktury ma przedsiębiorca. Informacje w nim zawarte okażą się przydatne dla każdego podmiotu, który obowiązany jest do wystawienia faktur dokumentujących czynności prawne z kontrahentem.

Do kiedy można wystawić fakturę? Zasada ogólna

W ustawie o podatku od towarów i usług wyznaczono ogólną zasadę dotyczącą terminu wystawienia faktur, a także wskazano ( w osobnych przepisach ) szereg wyjątków od tej zasady związanych z sytuacjami, w których termin określa się w sposób szczególny. Ogólna zasada wyrażona w przepisie art. 106i ust. 1. ustawy głosi, że fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca wykonał usługę na rzecz kontrahenta 20 lipca, termin do wystawienia dokumentu upłynie 15 sierpnia. Ogólna zasada obliczania terminu odnosi się także do:

  • faktur zaliczkowych, które dokumentują otrzymanie części lub całości zapłaty,
  • wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłosi swoje żądanie do końca miesiąca, w którym nastąpiła transakcja; w przypadku, gdy zgłoszenie żądania nastąpi później, fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od jego dokonania.

Ile dni na wystawienie faktury? Wyjątki od zasady ogólnej

Niekiedy przepisy ustawy o podatkach od towarów i usług przewidują szczególne terminy do wystawienia faktury. Przepisy art. 106i ust. 2-9 głoszą, że wyjątkowo fakturę wystawia się nie później niż:

  • z upływem terminu płatności — w przypadkach wskazanych w ustawie, np. w sytuacji, gdy nastąpiła dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, a także gazu przewodowego;
  • 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania — w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją; należy jednak pamiętać, że jeśli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania;
  • 30. dnia od dnia wykonania usługi — w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
  • 60. dnia od dnia wydania towarów — jeśli dokonano dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) — z wyłączeniem map i ulotek, a także gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (CN 4902), z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika;
  • 90. dnia od dnia wykonania czynności ( w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) ) z wyłączeniem map i ulotek, a także gazet, czasopism i magazynów (CN 4902), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Z uwagi na skomplikowane zasady prawa podatkowego, a w szczególności przepisy dotyczące fakturowania, przedsiębiorcy może przydać się pomoc profesjonalisty — doświadczonego księgowego. Firma ATL Flor & Błaszak świadczy kompleksowe usługi księgowości, doradztwa prawnego i podatkowego, które wyeliminują ryzyko błędów i pozwolą przedsiębiorcy terminowo wypełnić spoczywające na nim obowiązki prawne.

Faktura — kiedy wystawić ją przed dokonaniem sprzedaży?

Powyżej wskazano, do kiedy należy wystawić fakturę po transakcji. Na zakończenie odpowiedzmy na pytanie, w jakich sytuacjach możliwe jest wystawienie dokumentu przed transakcją. Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi, a także otrzymaniem całości lub części zapłaty. Jak zatem widać, niekiedy możliwe jest wystawienie faktury nawet 30 dni przed transakcją.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy już obowiązuje
CIT estoński — pierwsze dwa miesiące funkcjonowania
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72