Bez kategorii

Czy fakturę można wystawić przed wykonaniem usługi lub sprzedażą?

Udostępnij artykuł:

Przepisy dotyczące terminów, w jakich przedsiębiorca powinien wystawić fakturę, są skomplikowane. Oprócz zasady ogólnej, określają one szereg przypadków, w których terminy te wyznaczane są w szczególny sposób. Niekiedy również w odniesieniu do przypadków szczególnych, tj. wyjątków od zasady ogólnej, ustanawia się dalsze wyjątki, przez co interpretator tekstu prawnego, chcący określić termin do wystawienia faktury, staje przed trudnym zadaniem. W niniejszym artykule opisujemy szczególną sytuację, w której faktura wystawiana jest przed dokonaniem transakcji. Dzięki lekturze czytelnik dowie się, kiedy sporządzenie faktury przed transakcją jest dopuszczalne, a także w jakim czasie należy przygotować dokument.

Wystawienie faktury przed sprzedażą a zasada ogólna

Przepis art. 106i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę ogólną dotyczącą terminu wystawienia faktury. Zgodnie z nią, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przykładowo, jeśli daną usługę wykonano 10.11.2021 r., termin do wystawienia faktury mija 15.12.2021 r. Od zasady ogólnej istnieje wiele wyjątków, które wskazane zostały w przepisach art. 106i ust. 2-9. Ponadto, jak głosi przepis art. 106i ust. 7, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Oznacza to, że we wskazanych dwóch przypadkach przedsiębiorca może wystawić fakturę nawet 30 dni przed transakcją. Co ważne, wystawca faktury nie ma w takiej sytuacji obowiązku określenia w niej daty transakcji. Ważne jednak, aby w trzydziestodniowym okresie następującym po jej wystawieniu, doszło do opisanej w dokumencie transakcji.

Faktura przed usługą – czy można wystawić tzw. pustą fakturę?

Dlaczego tak ważne jest, aby dana transakcja nastąpiła w terminie 30 dni od wystawienia poprzedzającej ją faktury? Decyduje o tym przede wszystkim ryzyko nałożenia sankcji za wystawienie tzw. pustej faktury na podmiot, który przekroczył trzydziestodniowy termin realizacji. Jak wskazuje przepis art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest ona obowiązana do jego zapłaty – niejako pomimo tego, że dana transakcja nie miała miejsca. Należy przy tym pamiętać, że pusta faktura wystawiona przed wykonaniem usługi nie daje prawa do odliczenia wskazanego w niej podatku. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z wystawieniem pustej faktury, przedsiębiorca powinien sporządzić fakturę korygującą w terminie podstawowym.

Czy można wystawić fakturę przed wykonaniem usługi? – przypadki szczególne

Na zakończenie, z pewnością warto zwrócić uwagę na to, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określają sytuacje, w których fakturę można wystawić wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem danej usługi. W szczególności przedsiębiorca jest uprawniony do wystawienia faktury wcześniej w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, o których mowa w przepisach art. 19a ust. 3,4 i 5 pkt 4 ustawy o podatku od towaru i usług, tj. w przypadku np. dostawy energii elektrycznej, świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, dozoru, stałej obsługi prawnej i biurowej.

CIT estoński – pierwsze dwa miesiące funkcjonowania
Anulowanie faktur – kiedy jest to możliwe i jak to zrobić? Porady
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72