AktualnościKadry i płacePrawo

Czy pracodawca musi informować o pracowniku chorym na COVID-19?

Udostępnij artykuł:

Powyższa kwestia została rozstrzygnięta przez Rzecznika Praw Obywatelskich, na którego stronie możemy przeczytać, że choć żaden przepis rozporządzeń z 9, 23,30 października i 3 listopada 2020 r. (w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) nie wskazuje takiego obowiązku pracodawcy, to taki obowiązek da się wywieść z Kodeksu pracy (art. 207 §2 k.p. w zw.304 k.p. w zw. 226 pkt. 1).

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W związku z tym spoczywa na nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracownika i jeżeli ma podejrzenie bądź zaobserwował niepokojące go objawy wirusa u pracownika powinien zgłosić taki przypadek do Sanepidu. W szczególności pracodawca jest zobowiązany:
– organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
– zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
– reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
– zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
– uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
– zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP- PIB) zaleca, by ustanowić procedury dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia u któregokolwiek z pracowników objawów choroby COVID-19. Procedury te powinny określać sposób:
– postępowania z pracownikiem, u którego zachodzi podejrzenie zachorowania na COVID-19, w tym wyposażenie go w maskę ochronną, rękawiczki oraz odizolowanie od innych pracowników,
– ustalania listy osób, które miały bezpośredni kontakt z tym pracownikiem,
– zgłoszenia przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 do powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Ewentualne pytania co do zakresu obowiązków pracodawcy można zgłaszać na infolinię RPO: 800-676-676

Ministerstwo planuje wprowadzenie nowych obowiązków dla przedsiębiorców – projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Jesteś pracownikiem transgranicznym z Polski/Niemiec? Sprawdź gdzie zapłacisz PIT.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72