AktualnościDelegowanie PracownikówKadry i płacePrawo

Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiednikiem SOKA BAU?

Udostępnij artykuł:

Niektóre kraje – jak np. Francja, Austria, Włochy czy Holandia posiadają swoje odpowiedniki kas urlopowych dla branży budowlanej, jaką jest SOKA BAU. Takie rozwiązanie jest dużym udogodnieniem, z uwagi na to, że po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od instytucji krajowej SOKA BAU zwalnia to pracodawcę delegującego pracowników budowlanych do pracy na terenie Niemiec od odprowadzania składek do niemieckiej kasy. Dzięki czemu można uniknąć podwójnego oskładkowania wynagrodzenia.

Czy w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiednikiem SOKA BAU?

Niestety nie… w Polsce nie funkcjonuje instytucja podobna do niemieckiej kasy urlopowej w branży budowlanej. Tym samym polski ZUS nie jest polskim odpowiednikiem SOKA BAU. Do głównych zadań ZUS w Polsce należy  gromadzenie składek w celu świadczenia zabezpieczeń społecznych takich jak renty powypadkowe czy emerytury. Natomiast SOKA BAU gromadzi składki, które zabezpieczają pracowników branży budowlanej w wypadku przestojów pracy i sytuacji udzielenia urlopu gdzie kasa pokrywa odpowiednie koszty wynagrodzenia urlopowego. W obliczu odmiennych ról, jakie pełni ZUS i SOKA BAU należy stwierdzić, że ich działalność nie jest tożsama. W Polsce jednocześnie brak jest odpowiednika niemieckiej kasy urlopowej dla branży budowlanej. Polscy pracodawcy delegujący pracowników budowlanych do pracy na terenie Niemiec mają obowiązek opłacenia składek w niemieckiej kasie urlopowej dla pracowników branży budowlanej.

Porozumienie pomiędzy ZUS a SOKA BAU. 

Dzięki porozumieniu zawartemu w dniu 24 maja 2018 roku wraz z wypłatą ekwiwalentu SOKA BAU wypłaci do ZUS na konto płatnika właściwą kwotę składek od wypłaconych ekwiwalentów w części finansowanej przez pracownika. Wynika z niego, że w momencie delegowania pracowników do Niemiec jeżeli nie pobierano świadczeń w czasie trwania delegowania, możliwe jest odzyskanie wpłaconych składek, pracownik  może tego dokonać w drodze złożenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia urlopowe. W ten sposób składki finansowane przez pracownika trafiają bezpośrednio na konto płatnika składek.

Przekazanie przez ZUS odpowiednich kwot powoduje, tak samo jak przed podpisaniem porozumienia między SOKA BAU i ZUS, powstanie po stronie płatnika obowiązku uwzględnienia kwoty wypłaconego ekwiwalentu w podstawie wymiaru składek, rozliczenia należnych składek w odpowiednich miesięcznych dokumentach rozliczeniowych oraz uwzględnienie przy opłacaniu składek części składek finansowanych ze środków płatnika.

Należy pamiętać, że opisane powyżej zasady przekazywania środków obowiązują w stosunku do składek od ekwiwalentów wypłacanych na podstawie wniosków złożonych do SOKA-BAU po 1 czerwca 2018 r. Zasady przekazywania przez Kasę środków na pokrycie składek należnych z tytułu wypłacanych świadczeń urlopowych nie uległy zmianie na postawie zawartego porozumienia.

Kwestie podatkowe przy wypłacie ekwiwalentu.

Przy wypłacie ekwiwalentu pracownikowi, SOKA BAU jest obowiązana pobrać 21,1% wypłacanej kwoty. W pobranej części 20% ekwiwalentu to kwota, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wynagrodzenia (podatku dochodowego) w Niemczech. Natomiast 1,1% to kwota tak zwanego „dodatku solidarnościowego”, który razem z poprzednią częścią przy wypłacie jest automatycznie wypłacany do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden (siedziba SOKA BAU).

Reasumując uzyskany przychód jest opodatkowany w Niemczech. W Polsce będzie  zwolniony od opodatkowania . Powinien być wykazany na PIT-11 jak przychód osiągnięty w Niemczech.

 

 

 

Czy nowa ustawa LkSG wpłynie na działalność polskich przedsiębiorców?
Weryfikacja obowiązków w zakresie cen transferowych – o czym należy pamiętać?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72