AktualnościKadry i płacePrawo

Polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę – nowe rozwiązania w prawie pracy.

Udostępnij artykuł:

Zgodnie z art. 58 pkt. 1 projektu Tarcza 4, który aktualnie znajduje się w Sejmie, wykonywanie pracy zdalnej będzie mogło zostać polecone pracownikowi przez pracodawcę w sytuacji, w której pracownik posiada umiejętności i możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy a rodzaj pracy pozwala na pracę zdalną.

Praca zdalna może być wykonywana w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. To przykładowe wyliczenie ma charakter otwarty, a tym samym nie zawęża rodzaju dopuszczalnej pracy zdalnej ani środków, przy wykorzystaniu których ta praca może być wykonywana.

Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnie oraz obsługę logistyczną będzie musiał zapewnić pracodawca. Natomiast pracownik będzie mógł używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Za bezpieczeństwo i higienę pracy będzie odpowiadał pracodawca, jak również za wypadki przy tej pracy, ale tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do pracy

Po stronie pracownika wykonującego pracę zdalną będzie obowiązek prowadzenia ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającej w szczególności opis czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik będzie musiał sporządzać ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu. Jak wynika z projektu ustawy Pracodawca będzie mógł w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnie.

Powyższe rozwiązania mają zostać wprowadzone przejściowo – w okresie epidemii jako jeden z elementów pakietu antykryzysowego, ale już w środowiskach pracodawców i pracowników, pojawiły się głosy, że rozwiązanie to – korzystne i pożądane dla obu stron stosunku pracy – powinno znaleźć swoje miejsce na stałe w kodeksie pracy.

Niedokończone inwestycje w kosztach podatkowych a koronawirus
Kary umowne w czasie epidemii. Czy ich wartość może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72