Aktualności

Sprawdź czy twoja firma może liczyć na rządowe wsparcie. Tarcza antykryzysowa 6.0.

Udostępnij artykuł:

Nowa tarcza antykryzysowa jest już na etapie obrad senatu. Ustawa przewiduje szereg ulg i dotacji dla kolejnych firm działających na krajowym rynku. Zmiany dotyczą nie tylko poszczególnych branż, ale również wpływają na przepisy Kodeksu pracy w ogólności. W związku z wprowadzanymi rozwiązaniami rozszerzony został także zakres kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pozostałych organów mających nadzorować przedsiębiorców uprawnionych do korzystania ze wsparcia.

Dotychczasowe i jednorazowe świadczenie postojowe

Jak czytam w komunikacie na stronie rządu rozszerzono grupę podmiotów uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego w ramach obowiązującej już tarczy dla turystyki o hotele i podobne obiekty zakwaterowania oraz organizatorów turystyki (imprezy i wycieczki turystyczne).

Wśród uprawnionych do jednorazowego świadczenia postojowego znajdą się osoby prowadzące działalności twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej, a także działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki.

Do wsparcia będą mieć również prawo działający w oparciu o umowy cywilnoprawne realizatorzy działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych a także usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz wykonawcy usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Aby uzyskać świadczenie postojowe należy spełnić następujący warunek – przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie może być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Przepis wejdzie w życie z 30-dniowym vacatio legis.

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne
Osoby wymienione wyżej, wykonujące swoje prace na podstawie umowy zlecenia, mogą być również zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zwolnić zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych z tytułu wykonywania umowy zlecenia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zwolnienie może nastąpić na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, uzyskującego z wykonywania tej umowy zlecenia przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie ze składek jest mechanizmem fakultatywnym, a zleceniobiorca zachowuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Narzędzia wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z sektora kultury

W Tarczy Antykryzysowej 6.0 znalazły się także zapisy znacznie rozszerzające dostęp przedsiębiorców z sektora kultury – w tym producentów i dystrybutorów filmów oraz kina, a także przewodników i edukatorów muzealnych oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną (dot. muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będących instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach)  – do narzędzi wparcia finansowego.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szeregu z takich rozwiązań jak:

 • aplikowanie o środki na ochronę miejsc pracy (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł przez 3 miesiące),
 • zwolnienie ze składek ZUS,
 • dotacje dla małych i średnich przedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł.

Dofinansowanie do wypłat

Na wsparcie materialne w formie dofinansowania wynagrodzenia pracowników mogą liczyć poniższe branże:

 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • Ruchome placówki gastronomiczne np. foodtracki
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Działalność fotograficzna
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Nauka języków obcych
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji
 • Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • Działalność fizjoterapeutyczna
 • Działalność paramedyczna
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • Działalność obiektów kulturalnych
 • Działalność muzeów
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
 • Działalność obiektów sportowych
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • Pozostała działalność związana ze sportem
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Wsparcie wyniesie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika i będzie przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych.

 

 

 

Ulga badawczo-rozwojowa w czasie…
35 dni urlopu dla każdego pracownika. Nadchodzi rewolucja w prawie pracy?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72