AktualnościPodatkiRachunkowość

Obowiązkowy Split Payment zacznie obowiązywać już od najbliższego piątku

Udostępnij artykuł:

Od 01 listopada wchodzą istotne zmiany w podatku VAT, o których chciałybyśmy Państwa poinformować. Najważniejszą zmianą o której poniżej piszemy jest obowiązkowy split payment (podzielona płatność), który zastąpi mechanizm odwrotnego obciążenia.

Obowiązkowy split payment – podzielona płatność
Od 01 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony płatnością w ramach „split payment” – podzielonej płatności.
Obecnie podzielona płatność jest dobrowolna, lecz zgodnie ze zmianą ustawy VAT w branżach objętych obecnie odwrotnym obciążeniem stanie się obowiązkiem.

Obowiązkowy split payment wykluczy odwrotne obciążenie. Odwrotne obciążenie jest procedurą polegającą na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Sprzedawca wystawia wówczas fakturę bez podatku VAT z uwzględnieniem właściwej adnotacji – „odwrotne obciążenie”. Nabywca natomiast nalicza podatek VAT według stawek właściwych dla danej transakcji, jak również ma prawo do jego odliczenia. Taka transakcja jest zwykle dla niego neutralna pod względem podatkowym.

Z kolei mechanizm płatności w sposób podzielony, czyli w „split payment” polega na płaceniu osobno na rachunek kontrahenta cenę netto oraz osobno podatek VAT na wydzielony przez jego bank specjalny rachunek bankowy, do którego podatnik ma ograniczony dostęp.

Szczegółowa lista towarów i usług, dla których ma zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia a od 01 listopada będzie miała zastosowanie procedura podzielonej płatności, przy transakcjach krajowych znajduje się w załączniku nr 15 do znowelizowanej ustawy o VAT (na końcu maila znajdziecie Państwo link do ustawy z załącznikiem).

Kiedy powstanie obowiązek zastosowania mechanizmu split payment
Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wykazanych w załączniku 15 ustawy o VAT od 01 listopada 2019 będą zobowiązani stosować obowiązkowy split payment w przypadku, gdy:
– wartość brutto faktury wynosi powyżej 15.000,00 zł lub równowartość tej kwoty (dotyczy to także, zaliczek na poczet transakcji),
– obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po dniu 31 października 2019 roku.
– co najmniej jedna pozycja wykazana na fakturze została zawarta w załączniku 15 ustawy o VAT,
– zarówno sprzedawca jak i odbiorca jest podatnikiem VAT (niezależnie od tego czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym czy zwolnionym).

Jeśli kwota transakcji nie będzie przekraczać 15.000zł, split payment będzie nadal nieobowiązkowy i można będzie rozliczać się na starych zasadach.
Dostawa towarów i świadczenie usług, które nie zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT nadal będą mogły korzystać ze split payment dobrowolnie.

Obowiązkowy split payment przyniesie korzyści podatnikom sprzedającym obecnie w mechanizmie odwrotnego obciążenia, bo nie będą musieli już czekać na zwroty podatku VAT, tak jak to ma to miejsce obecnie. Podatek naliczony od zakupów na bieżąco będzie pomniejszał podatek należny, co z pewnością przyniesie pozytywny skutek w postaci poprawy płynności finansowej.

Wystawianie faktur
W związku z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadza się wymóg zamieszczania na fakturze specjalnego oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”. Takim oznaczeniem będzie musiała być objęta nawet faktura, która zawierać będzie jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15. Nie ma przy tym znaczenia, że wartość towarów lub usług objętych ww. załącznikiem, wykazanych na danej fakturze jest niższa niż 15 000 zł. Nawet więc jeżeli kwota należności za towar/usługę z załącznika nr 15 wynosić będzie np. 1230 zł brutto (1000 zł netto + 230 zł VAT-u), a wartość brutto całej faktury wynosić będzie 16 000 zł, wówczas taka faktura powinna mieć oznaczenie -mechanizm podzielonej płatności.
Gdy faktura zostanie wystawiona bez tego oznaczenia, podatnik będzie miał możliwość jej poprawienia poprzez wystawianie faktury korygującej. Natomiast nabywca faktury bez tego oznaczenia będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą.

Kary za niewywiązanie się z obowiązku płatnością podzieloną
– dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja administracyjna) w wysokości równej 30% wartości VAT wynikającej z takiej faktury (jedynie w zakresie pozycji objętych obowiązkowym split payment) – brak oznaczenia na fakturze nie spowoduje, że nabywca jest zwolniony z obowiązku i nie może na niego zostać nałożona sankcja. Sankcja ta nie będzie miała zastosowania, jeśli sprzedawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury zapłaconej z naruszeniem split payment, innymi słowy, jeśli kontrahent będzie rzetelnie rozliczał swoje zobowiązania z urzędem skarbowym, nabywcy sankcja nie grozi. Sankcja administracyjna nie będzie stosowana w stosunku do podatników będących osobami fizycznymi, do których w takim wypadku będą miały zastosowanie sankcje karne skarbowe.
– brak możliwości uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodu kwoty danego wydatku (CIT/PIT) . Sankcja ta będzie miała zastosowanie wyłącznie, jeśli płatność zostanie dokonana z pominięciem mechanizmu, mimo że faktura została prawidłowo oznaczona (tj. zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”). Przepisy w tym zakresie będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.
– odpowiedzialność karna skarbowa wynikająca z Kodeksu Karno-Skarbowego (do 720 stawek dziennych, w 2019 r. maksymalnie 21 600 000 zł).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001751/O/D20191751.pdf (załącznik numer 15 jest od strony 27).

Służymy doradztwem w przypadku pytań i wyjaśnienia wątpliwości jakie mogą się pojawić przy wprowadzeniu opisanych powyżej zmian.

Zwrot nadpłaconego podatku VAT dla polskich eksporterów. Wyrok TSUE.
Co grozi przedsiębiorcy jeżeli nie zapłaci kontrahentowi na rachunek bankowy wykazany przez Ministerstwo Finansów w tzw. Białej Liście?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72