AktualnościKadry i płace

Do 31 stycznia termin na decyzję o niewypłacaniu świadczenia urlopowego lub nietworzeniu ZFŚS.

Udostępnij artykuł:

Termin dotyczy pracodawców zatrudniających mniej niż 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy do końca stycznia muszą podjąć decyzję w sprawie niewypłacania świadczenia urlopowego lub nietworzeniu funduszu socjalnego.

Pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia ZFŚS  lub niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Pracodawca do 31 stycznia każdego roku musi poinformować pracowników, że nie będzie tworzył Funduszu lub wypłacał świadczenia urlopowego, jeśli nie chce wypłacać takiego świadczenia.  

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS obowiązującego w danym roku kalendarzowym odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych nie na pełny etat ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

W 2019 r. do ustalenia odpisu na ZFŚS przyjmowane jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., czyli kwota  3278,14 zł. Oznacza to, że odpis na ZFŚS w 2019 roku będzie równy:

odpis podstawowy 37,50 proc. – 1229,30 zł,

odpis na jednego pracownika młodocianego:

w pierwszym roku nauki 5 proc. – 163,91 zł,

w drugim roku nauki 6 proc. – 196,69 zł,

w trzecim roku nauki 7 proc. – 229,47 zł,

odpis podwyższony 50 proc. – 1639,07 zł,

zwiększenie o  6,25 proc. – 204,88 zł (dla niepełnosprawnych, emerytów i rencistów uprawnionych do opieki socjalnej).

Jeśli pracodawca w danym roku będzie wypłacał kwotę świadczenia urlopowego niższą niż wysokość odpisu na fundusz socjalny, również do końca stycznia musi o tym poinformować wszystkich pracowników.

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (a nie roboczych). Nie jest ważne czy urlop jest udzielany za bieżący rok, czy też pracownik wykorzystuje urlop zaległy.

Przyznając świadczenie urlopowe, pracodawca nie bada kwestii socjalnych i nie dokonuje oceny sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej pracownika. Jedynym wymogiem aktualizującym obowiązek wypłaty świadczenia socjalnego jest wzięcie przez pracownika urlopu w wymiarze minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy – pracownik może dochodzić go w sądzie. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników. 

Szybszy termin skorzystania z ulgi na złe długi
Przedsiębiorcy będą mogli nadal podpisywać pliki JPK danymi autoryzującymi
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72