Podatki

Szybszy termin skorzystania z ulgi na złe długi

Udostępnij artykuł:

Podatnicy VAT w 2019 r. nie muszą już czekać tak długo ze skorzystaniem z tzw. „ulgi na złe długi” przewidzianej art.89a ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawowy termin uległ skróceniu ze 150 do 90 dni.

„Ulga na złe długi” daje sprzedającym, którzy nie otrzymali zapłaty za swe towary czy usługi możliwość skorygowania (odzyskania) VATu wynikającego z niezapłaconych faktur. Dotychczas sprzedawca, który wystawił fakturę i nie otrzymał za nią zapłaty w terminie, musiał czekać z uruchomieniem mechanizmów ulgi aż 150 dni od upływu terminu zapłaty.

 Przykładowo – gdy termin z umowy lub faktury wynosił 30 dni, podatnik musiał ująć fakturę w bieżącym okresie (zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego), zapłacić VAT do US a następnie czekać na zapłatę kontrahenta. Jeżeli kontrahent nie zapłacił po 30 dniach (zgodnie z terminem z umowy/faktury) należało czekać kolejne 150 dni i dopiero wtedy podatnik mógł ująć niezapłacone faktury „in minus” w deklaracji za okres, w którym mijał ww. 150 dzień. Dzięki temu podatek od wystawionej faktury zapłacony kilka miesięcy wcześniej ulegał korekcie do zera i sprzedawca mógł go odzyskać, co rekompensowało mu częściowo brak zapłaty za usługi.

W praktyce tak długi okres oczekiwania na możliwość odzyskania VAT od niezapłaconych faktur był negatywnie oceniany przez przedsiębiorców. Nie zapobiegał bieżącej utracie płynności oraz nie motywował kontrahentów do terminowego realizowania swoich płatności -a to było celem tych unormowań.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym znacząco skróciła ten czas ze 150 do 90 dni.  Co istotne – wejście w życie nowych przepisów ma skutki dla faktur wystawionych w 2018 roku, których termin płatności upływał 3 października 2018 (90. dzień po tej dacie to 1 stycznia 2019). Zgodnie z art. 46 ww. ustawy:  –Przepisy art. 89a ust. 1a i art. 89b ust. 1-2 ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r.

Podsumowując zatem dobre nowiny dla sprzedających, których kontrahenci opóźniają się z zapłatą:

– z „ulgi na złe długi” można skorzystać dużo prędzej ” już po 90 dniach od upływu terminu płatności;

oraz

– nowy, skrócony termin dotyczy też faktur z terminem płatności przypadającym na ostatni kwartał 2018 roku

Przypominamy jednocześnie, że skorzystanie z tej ulgi obwarowane jest  warunkami formalnymi m.in. co do statusu podatkowego i prawnego stron transakcji, okresu w którym można dokonać korekty z tytułu ulgi oraz wymaga dyscypliny i bieżącego monitorowania spłat -gdyż każda otrzymana zapłata faktury objętej ulgą powoduje konieczność ponownego ujęcia jej w rejestrze sprzedaży VAT.

Jako profesjonalny doradca chętnie wesprzemy naszą wiedzą Klientów zainteresowanych zwiększeniem swej płynności przy wykorzystaniu „ulgi na złe długi”.

Od 2019 r. mniej formalności przy składaniu deklaracji VAT z kwotą do zwrotu.
Do 31 stycznia termin na decyzję o niewypłacaniu świadczenia urlopowego lub nietworzeniu ZFŚS.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72