AktualnościPodatki

Nabywanie udziałów/akcji w spółce kapitałowej od osoby fizycznej a obowiązek wystawienia PIT8C

Udostępnij artykuł:

W tym wpisie chcielibyśmy Państwu wskazać, czy Spółka ma obowiązek wystawienia PIT-8C w sytuacji zakupu udziałów od osób fizycznych? Spółka nie jest przecież w stanie określić kosztu zakupu tych udziałów przez sprzedających!

Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca…

W sytuacji, gdy osoba prawna (płatnik) dokonuje nabycia papierów wartościowych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jest zobowiązana do wystawienia i wysłania zarówno do urzędu skarbowego jak i samego podatnika (tj. tej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) informacji PIT-8C. Taka sytuacja ma miejsce, gdy przykładowo Spółka nabywa od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej udziały czy też akcje w innej spółce.

Wynika to z przepisu art. 39 ust. 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 (dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), sporządzone według ustalonego wzoru.

Jak wskazują organy skarbowe treść przywołanego art. 39 ust. 3 ww. ustawy ma charakter ogólny i nie zawiera wyjątków od powyższej reguły. Ustawodawca nie precyzuje bowiem ściśle kręgu podmiotów, na których ciąży obowiązek sporządzania przedmiotowej informacji. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika zatem, że przepis ten obowiązuje zarówno instytucje finansowe pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi (np. biura maklerskie), jak i inne podmioty wypłacające lub pośredniczące w uzyskaniu określonych dochodów przez podatnika (takimi podmiotami są m.in. właśnie spółki nabywające udziały / akcje w innych spółkach od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Zatem jeśli Spółka nabywa od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej akcje / udziały w innych podmiotach, ma obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi i US informacji PIT-8C. Jeśli Spółka nie posiada informacji o kosztach nabycia tych papierów wartościowych przez sprzedającego, nie będzie tego kosztu wykazywać w PIT-8C. Z kolei podatnik (osoba fizyczna), który otrzyma tak wypełniony PIT-8C (t.j. bez wskazania kosztów), składając roczne rozliczenie z tytułu papierów wartościowych będzie mógł w tym zeznaniu wykazać poniesione przez siebie, udokumentowane koszty nabycia tych papierów.

Pozytywny wyrok TSUE w zakresie niekorzystnych przepisów rozliczania WNT
W dobie pandemii coraz więcej firm decyduje się na przejście w tryb pracy zdalnej.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72