PodatkiPrawo

Nowy Ład cz.10: spółka komandytowo-akcyjna antidotum na zmiany podatkowe?

Udostępnij artykuł:

W dobie zmian jakie przedsiębiorców dotknęły od poczatku 2022 roku w związku z wprowadzeniem Nowego Ładu, wielu z Państwa wciąż się zastanawia nad zmianą formy prowadzenia działalności gospodarczej. Widzimy, że jeżeli nasi Klienci decydują się lub się juz zdecydowały na zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej to najbardziej popularną formą jest spólka z o.o. Ale czy jest to jedyna opcja? Dzisiaj w wpisie przybliżymy Państwu spółkę komandytowo-akcyjną.

 1. Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) jest osobową spółką handlową. SKA to połączenie spółki komandytowej ze spółka akcyjną.

W SKA występuje co najmniej dwóch wspólników: komplementariusza i akcjonariusza. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej. Komplementariuszami i akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną.

Minimalny kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł.

Ze względu na takie instytucje w SKA jak Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza czy akcje szacuje się, że łączny koszt administracyjny utrzymania standardowej SKA oscyluje w granicach 10.000 PLN rocznie.

Czy zatem SKA może być alternatywą w Nowym Ładzie do sp. z o.o? Czy koszty administracyjne prowadzenia takiej spółki się opłaca ponosić?

Poniżej znajdziecie Państwo opis jakie benefity podatkowe dalej prowadzenie spółki SKA.

 1. Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

SKA nie jest osobą prawną, jednakże od 1 stycznia 2014 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym, w zakresie podatku dochodowego spółka komandytowo-akcyjna ma taki sam status jak spółki kapitałowe, w tym musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznania roczne.

Ewentualny transfer zysku wypracowanego przez spółkę komandytowo-akcyjną do jej wspólników będzie powodować obowiązek zapłaty podatku dochodowego, tak jak ma to miejsce w przypadku dywidendy.

W SKA są opodatkowane dwupoziomowo:

 • wszystkie zyski pochodzące z działalności spółki komandytowo-akcyjnej – podatkiem CIT:
  • 9% dla małych podatników (wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła
   w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro)
  • 19% dla pozostałych przedsiębiorców.
 • wypłata dywidendy dla wspólników, czyli do komplementariuszy i akcjonariuszy – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych, według stawki 19%.

W konsekwencji zysk akcjonariusza, który jest osobą fizyczną, jest opodatkowany podwójnie. Pierwszy raz na poziomie samej spółki ( podatkiem CIT ) a drugi raz na poziomie wspólnika – 19% podatkiem od dywidend od wartości wypłaconego wyniku finansowego.

Jednakże dzięki odpowiednim preferencjom podatkowym przewidzianym dla wspólników spółki komandytowo-akcyjnej w wielu przypadkach od wypłacanej dywidendy podatek nie będzie płacony. Duże ułatwienia dotyczą akcjonariuszy będących podatnikiem CIT oraz wszystkich podmiotów pełniących funkcję komplementariusza.

Opodatkowanie komplementariusza

Komplementariusz ma prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez spółkę komandytowo-akcyjną podatek ekonomicznie obniżał wypłacony komplementariuszowi zysk tej spółki.

Oznacza to, że komplementariusz obliczy swój udział w zysku spółki (zgodnie z umową spółki), na tej podstawie wyliczy podatek dochodowy, po czym tak wyliczony podatek pomniejszy o kwotę podatku wyliczonego poprzez pomnożenie swojego procentowego udziału w zysku przez kwotę podatku zapłaconego przez spółkę za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany (art. 30a ust 6a Ustawy o PIT). Kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty podatku zapłaconego przez spółkę.

 • Komplementariusz ma prawo do zmniejszenia podatku, gdy zysk wypracowany w danym roku podatkowym przez spółkę zostanie mu przez nią wypłacony w okresie pięciu kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku następującego po tym, w którym spółka go osiągnęła (art. 30a ust. 6c). Jeśli więc spółka wypłaci komplementariuszowi zysk np. po siedmiu latach, to nie będzie on mógł skorzystać z takiego odliczenia.

W rezultacie, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna nie korzysta ze zwolnienia z CIT i opodatkowuje dochody według podstawowej stawki 19%, to komplementariusz w ogóle nie zapłaci zryczałtowanego podatku od otrzymanej dywidendy.

Opodatkowanie akcjonariusza będącego podatnikiem CIT

Dywidenda wypłacona akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, który jest podatnikiem CIT, po spełnieniu przewidzianych w  ustawie warunków może skorzystać z tzw. zwolnienia dywidendowego. Dzięki temu otrzymane dywidendy oraz inne przychody z udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej będą zwolnione od opodatkowania.

Warunki skorzystania ze zwolnienia:

 • spółka komandytowo-akcyjna wypłacająca dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada siedzibę lub zarząd w Polsce.
 • akcjonariusz uzyskujący dochody (przychody) z udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej jest spółką podlegającą w Polsce (innym państwie członkowskim UE lub EOG) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 • akcjonariusz posiada bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki komandytowo-akcyjnej nieprzerwanie przez okres 2 lat (warunek ten może zostać spełniony po wypłacie).
 • akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (art 22 ust. 4 Ustawy o CIT).

Dla akcjonariuszy będącymi osobami fizycznymi nie przewidziano takiego zwolnienia. Ich zyski będą opodatkowane podwójnie.

Na gruncie ustawy o PIT przychody uzyskiwane przez akcjonariusza z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej należy zaliczać do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, co daje akcjonariuszom – osobom fizycznym wobec braku jakiegokolwiek wyłączenia – prawo wyboru opodatkowania w/w przychodów wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym (19%) ( art. 5b ust. 2 ustawy o PIT).

Przykład:
Spółka komandytowo-akcyjna składa się z komplementariusza posiadającego 70% udziałów
i akcjonariusza będącego spółką akcyjną z udziałami w wysokości 30%. Spółka  uzyskała w roku podatkowym dochody w wysokości 10 000 000  zł i przeznaczyła zysk w całości na wypłatę dywidend.

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

CIT: 10.000.000 zł x 19% = 1.900.000 zł

Opodatkowanie komplementariusza

70% x (10.000.000 zł – 1.900.000 zł) = 5 670 000 zł (dywidenda)

PIT: 19% x 5 670 000 zł = 1 077 300 zł

Odliczenie: 1.900.000 zł x 70% = 1 330 000 zł

PIT do zapłaty: 1 077 300 zł – 1 330 000 zł = 0 zł

Opodatkowanie akcjonariusza będącego podatnikiem CIT

CIT: 0 zł ( zwolnienie dywidendowe)

Bez zwolnienia CIT wyniósłby:  30% (udział) x (10.000.000 zł – 1.900.000 zł) = 2 450 000 zł  (dywidenda)

CIT: 19% x 2 450 000 zł = 465 500

 1. Obowiązki składkowe ZUS komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej

Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej zarówno obecnie jak i po 1 stycznia 2022 r. nie będzie podlegać oskładkowaniu ani ZUS-owskiemu ani zdrowotnemu.

 1. Podsumowanie

Czy zatem SKA może być alternatywą na prowadzenie biznesu od 2022 roku biorąc pod uwagę możliwość jednokrotnego opodatkowania komplementariusza – osoby fizycznej i brak składek ZUS? Zapewne, ale jak w każdym przypadku przed podjęciem takiej decyzji należy przeprowadzić szczegółową analizę prawną, podatkową i księgową tej formy prowadzenia działalności.

Obecnie ze względu na zmiany, które zostały wprowadzane w ramach Nowego Ładu realizujemy wiele zleceń w zakresie doradzenia najbardziej optymalnej pod względem podatkowym formy prowadzenia działalności gospodarczej od 2022 roku.

Doradztwo podatkowe Warszawa, Kraków, Katowice. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią – wesprzemy Państwa w podjęciu tej właściwej decyzji.

 

Nowy Ład cz.11: spółka na stracie a podatek dochodowy trzeba będzie zapłacić
Jakie utwory chroni prawo autorskie?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72