Aktualności

Podwyższenie limitów uprawniających do stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych

Udostępnij artykuł:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym podwyższyła o 50% progi wartościowe pozwalające na stosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej. Jednostki, które w poprzednim roku obrotowym (2018) nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości :

– 25.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

 – 51.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

 – 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

mogą stosować w roku obrotowym rozpoczynającym się po 31.12.2018 poniższe ułatwienia:

  • Klasyfikacja umów leasingowych wg zasad podatkowych;
  • Uproszczona kalkulacja kosztów wytworzenia produktu;
  • Niestosowanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych;
  • Brak konieczności tworzenia podatku odroczonego (aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego)

Dodatkowo ww ustawa poszerzyła zakres możliwych uproszczeń dla jednostek mikro, małych oraz określonych organizacji pozarządowych o:

  1. Brak konieczności tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń;
  2. stosowanie przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych również dla celów bilansowych;
  3. brak konieczności tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń dla pracowników (w tym świadczeń emerytalnych).

UWAGA! Ustawa wprowadziła pewne ograniczenia stosowania ww uproszczeń. Nie będą mogły z nich skorzystać (mimo posiadania statusu jednostki mikro lub małej):

– spółki kapitałowe (tj. spółki akcyjne i spółki z o.o.),

–  spółki komandytowo-akcyjne oraz

– spółki jawne lub komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej (zgodnie z art. 7 ust. 2c, art. 32 ust. 8 i art. 39 ust. 7 ustawy o rachunkowości). d

Przedsiębiorcy będą mogli nadal podpisywać pliki JPK danymi autoryzującymi
Zmiany przepisów dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzeń za pracę.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72