AktualnościKadry i płacePrawo

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy

Udostępnij artykuł:

Rząd we wtorek 24 maja przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy . Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Ma to stanowić bardziej elastyczną formę wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej w obrębie kodeksu telepracy. Celem rozwiązania jest poprawienie możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, projekt przewiduje uprawnienie pracodawców do wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

„Praca zdalna, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów i będzie wpisana do Kodeksu pracy, to przede wszystkim uporządkowanie (przepisów). Będzie możliwe porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. To porozumienie może być zawarte na początku, przy zawieraniu umowy o pracę, ale także na każdym etapie późniejszym” – oznajmiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Małąg dla Państwowej Agencji Prasowej.

 

Najważniejsze rozwiązania dotyczące pracy zdalnej:

 • Do Kodeksu pracy wprowadzona zostanie definicja pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • Wprowadzenie pracy zdalnej powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Rozwiązanie to powinno ułatwić godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, a także znalezienie stałego zatrudnienia pracującym rodzicom należącym do grup o niższych wskaźnikach aktywności zawodowej.
 • Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej złożony przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych). Dotyczy to także:
  • pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

Najważniejsze rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu:

 • Pracodawca będzie mógł wprowadzić  kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu.
 • Kontrola taka będzie możliwa, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
 • Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczy to także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.
 • Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja.

 

Autorzy projektu oczekują, że dzięki nowemu rozwiązaniu, dojdzie do zmniejszenia liczby przypadków, w których pracownik wykonywałby powierzone mu przez pracodawcę zadania znajdując się w stanie po użyciu substancji, czy środków negatywnie wpływających na jego sprawność psychofizyczną. Ma to wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo pracowników, innych osób, a także ochronę mienia.

Jak skutecznie wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z rękojmi?
Podatek od czynności cywilnoprawnych – jak obliczyć i gdzie zapłacić?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72