AktualnościPrawo

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek w spółkach.

Udostępnij artykuł:

13. października 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza instytucję Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Zgodnie z ustawą rejestr ten prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw publicznych, a do zadań rejestru należą przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych i opracowywanie analiz statystycznych dotyczących informacji przetwarzanych w Rejestrze.

Kto jest obowiązany do zgłoszenia informacji?
Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych obowiązane są: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych.

Jakie informacje należy podać?
W zgłoszeniu należy zawrzeć dane identyfikacyjne spółkę oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania tych spółek oraz
informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?
Definicję beneficjenta rzeczywistego zawiera art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Głosi ona, że przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się: – osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna,- między innymi są to osoby będące akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, którym przysługuje co najmniej 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

Kiedy należy zgłosić te informacje?
Spółki mają 7 dni od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym do rejestru, jednakże spółki wpisane do KRS przed 13. Października 2019r. zgłaszają do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od 13. Października 2019r., czyli do 13. Kwietnia 2019r.

Co grozi przedsiębiorcy jeżeli nie zapłaci kontrahentowi na rachunek bankowy wykazany przez Ministerstwo Finansów w tzw. Białej Liście?
Imprezy integracyjne dla osób zatrudnionych w ramach B2B
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72