AktualnościPodatkiRachunkowość

Spieszmy się korzystać z ulg – tak szybko mogą odejść…

Udostępnij artykuł:

Zgodnie z zapowiedziami Nowego Polskiego Ładu kontrowersyjna ulga na zabytki przestanie istnieć…

w związku z powyższym przyjrzymy się jej bliżej i może zachęcimy do skorzystania z niej (oczywiście spełniając wymogi).

Co to za ulga?

Ulga na zabytek pozwala odliczyć od podstawy do opodatkowania:

– 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków),
– wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Ulga skierowana jest dla podatników PIT, rozliczających się wedle skali podatkowej, podatku liniowego lub wedle ryczałtu. Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na:
1) Wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków.
2) Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
3) Odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo – konserwatorskim.

Za datę poniesienia wydatków z tytułów określonych w:
1) uznaje się dzień zapłaty należności;
2) uznaje się dzień wystawienia faktury;
3) uznaje się dzień nabycia własności.

Czy wymagana jest zgoda konserwatora?
To wszystko zależy którym katalogiem wydaktów w/w jest zainteresowany klient. Taka zgoda wymagana jest tylko przy podpunkcie drugim tzn: obejmuje wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

W przypadku takich wydatków poza tytułem właściciela lub współwłaściciela należy posiadać
a) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
b) zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków;

Jak rozliczamy ulgę:
– Odliczenia wpłat na fundusz remontowy, wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wydatki zostały poniesione.
– Odliczenia wydatków na nabycie zabytku nieruchomego dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym po raz pierwszy na rzecz tego zabytku nieruchomego poniesiono wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
– W przypadku, gdy kwota rocznego dochodu/przychodu jest niższa niż kwota przysługującego odliczenia, podatnik może odliczać kwotę nieznajdującą pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie maksymalnie przez sześć kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia po raz pierwszy.
– W przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa ulga może być odliczana w częściach równych lub w dowolnej proporcji ustalonej przez małżonków – bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na jednego z nich bądź na obojga małżonków.
– Jeżeli podatnik po zakończonym roku podatkowym, w którym dokonał odliczeń otrzyma zwrot wydatków, musi je doliczyć do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Wyłączenia od stosowania preferencji:
1) zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
2) odliczył poniesione wydatki w ramach innej ulgi np. w uldze termomodernizacyjnej,
3) wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich;
4) zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

Spółka komandytowa ? co to i czym się charakteryzuje?
CIT estoński – podstępne ukryte zyski
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72