AktualnościPodatkiRachunkowość

9% CIT w spółce komandytowej

Udostępnij artykuł:

Do końca 2020 r., spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego, podatnikami byli wspólnicy takich spółek. Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe (mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) uzyskały status podatnika CIT. Mogły jednak postanowić, że nowe zasady opodatkowania będą stosować dopiero od 1 maja 2021 r. Tym samym spółki te uzyskały status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r.

Czy zatem spółka komandytowa powinna być potraktowana jako podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą?

Czy spółka ta może być uznana za małego podatnika?

Mały podatnik zgodnie z ustawą o CIT to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

Ale spółka komandytowa nie była podatnikiem w poprzednim roku podatkowym. Co wtedy?

W tej kwestii wypowiedział się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 8 stycznia 2021 r., nr DD5.054.7.2020, będącym odpowiedzią na zapytanie poselskie nr 2151. W piśmie tym można przeczytać: „(…) uzyskanie z 1 stycznia 2021 r. (lub 1 maja 2021 r.) przez ten podmiot statusu podatnika CIT nie jest równoznaczne z rozpoczęciem z tą datą prowadzenia przez taką spółkę działalności gospodarczej. W konsekwencji można przyjąć, że jeżeli jej przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za poprzedni rok nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro (art. 4a pkt 10 ustawy CIT), to może ona w roku uzyskania takiego statusu stosować obniżoną stawkę podatkową, wynikającą z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT”.

Stanowisko to potwierdziło Ministerstwo Finansów.

Zauważmy, że dla ustalenia statusu małego podatnika bierze się pod uwagę wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) z poprzedniego roku podatkowego. Uwzględniając stanowisko Ministerstwa Finansów, w przypadku spółki komandytowej, która stała się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r., przychody ze sprzedaży (w kwocie brutto, a więc z VAT) za 2020 r. należy porównać z wyrażoną w złotych kwotą odpowiadającą równowartości 2.000.000 euro.

W przypadku spółki komandytowej, która stała się z kolei podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r., pojawia się problem, czy trzeba przyjąć, że poprzedni rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. czy od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.?

Ministerstwo Finansów zamieściło wyjaśnienie pt. „Rok obrotowy spółki komandytowej w związku z objęciem CIT”. Wynika z niego, że w przypadku gdy spółka komandytowa uzyskuje status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., możliwe są dwie sytuacje:

1) jeżeli rok obrotowy zaczął się 1 stycznia 2021 r., będzie trwał do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe; natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na 30 kwietnia 2021 r., a następnie ich otwarcie na 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r.,

2) spółka nie zamknie ksiąg na dzień 31 grudnia 2020 r., to jej rok obrotowy będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe.

Kierując się tym wyjaśnieniem, należy przyjąć, że w przypadku spółki komandytowej, która stanie się podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r., w celu ustalenia jej statusu pod kątem małego podatnika, należy uwzględnić jej przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w przypadku pkt 1 – za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r., a w przypadku pkt 2 – za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

A co z limitem bieżących przychodów? Do jakiego okresu trzeba odnieść wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 2.000.000 euro, jeżeli spółka komandytowa podejmie decyzję o przejściu na CIT od 1 maja 2021 r. W tym przypadku rok podatkowy spółki rozpocznie się 1 maja 2021 r. Jeśli zakończy się on 31 grudnia 2021 r., to będzie trwał 8 miesięcy – tym samym spółka komandytowa zastosuje limit do ośmiu miesięcy 2021 r.

Nowy Ład cz.1: czy można uciec z firmą za granicę?
Czy można zastrzec karę umowną bez terminu i podawania konkretnej sumy pieniężnej?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72