Prawo

Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie za pracę.

Udostępnij artykuł:

Zgodnie ze zmianą w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wchodzącą w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia (które w 2020 r. ma wynieść 2.600 zł). Przy ustalaniu czy dany pracownik pobiera co najmniej wynagrodzenie minimalne aktualnie nie uwzględnia się w wynagrodzeniu tego pracownika:
1) nagrody jubileuszowej;
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
Do tego katalogu od dnia 1 stycznia 2020 r. dodany zostanie dodatek za staż pracy. W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu wprowadzona zostanie definicja pojęcia ,,dodatek za staż pracy, która będzie obejmować dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.
Z powyższego wynika, że dodatek za staż pracy podlegający wyłączeniu to składnik wynagrodzenia przysługujący zarówno pracownikom ze sfery budżetowej jak i pracownikom zatrudnionym u podmiotów prywatnych.
Z mocy prawa taki składnik wynagrodzenia przysługuje niektórym grupom zawodowym, w tym pracownikom jednostek sfery budżetowej. Na przykład pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nauczycielom – dodatek za wysługę lat.
Pracownicy podmiotów prywatnych mogą otrzymywać dodatek za staż pracy, gdy regulują to przepisy zakładowe, czyli układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania, umowy o pracę.
Należy podkreślić, że wyłączeniu przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę podlega dodatek przysługujący pracownikowi z tytułów wymienionych w wyżej wymienionej definicji bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku.

Przelew jako dowód zakupu. Nowa interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Indywidualny rachunek podatkowy od 01 stycznia 2020
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72