PodatkiRachunkowość

Jeżeli nie płacisz w terminie zobowiązań – pilnuj odliczonego VAT

Udostępnij artykuł:

Ulga na złe długi – obowiązki dłużnika
Dłużnik powinien skorygować podatek naliczony z tytułu nabycia towarów lub zakupu usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona u wierzyciela (jest to tzw. ulga na złe długi).
Zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. – nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
W stosunku do przepisów obowiązujących w 2018 r., termin dla ulgi na złe długi został skrócony ze 150 dni do obecnie obowiązujących 90 dni.

Jak powinien dłużnik skorygować VAT naliczony – ulga na złe długi – przewodnik
1. Sprawdzamy czy w ustalonym terminie płatności dokonaliśmy zapłaty za towary lub usługi. WAŻNE! Dotyczy transakcji krajowych.
2. W przypadku niezapłaconej faktury należy określić datę upływu 90. dnia od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
3. Jeżeli należność zostanie uregulowana najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności należności to nie ma obowiązku korekty VAT naliczonego.
4. Podmioty nie dokonujące korekty to te, które w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90. dzień od dnia upływu terminu płatności są w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
5. Skorygować należy podatek naliczony w części D deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres, w którym mija 90. dzień od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (poz. 49 deklaracji deklaracji VAT-7/VAT-7K).
WAŻNE! Nie zaznacza się żadnych dodatkowych pozycji w deklaracji VAT oraz nie składa dodatkowych zawiadomień do urzędu skarbowego, z wykazaną kwotą korekty oraz danymi wierzyciela. Zrobi to nasz kontrahent, który nie otrzymał zapłaty za fakturę od nas.
6. Korektę podatku naliczonego wykazuje się także w JPK_VAT.
7. Jak należność zostanie (w całości lub w części) uregulowana zwiększa się z powrotem podatek naliczony (w całości lub w części) w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana (poz. 50 deklaracji VAT-7/VAT-7K) i ponowną korektę podatku naliczonego wykazuje się w JPK_VAT.

Zmiany w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można też uzyskać on-line
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72