AktualnościPodatki

Oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną

Udostępnij artykuł:

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Przedsiębiorcach ma obowiązek zapoznania pracowników obsługujących kasy fiskalne z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz uzyskanie od tych osób oświadczenia potwierdzającego ten fakt.

– § 6. pkt 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.
6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.?

W związku z powyższym każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek posiadania oświadczenia o zapoznaniu osoby obsługującej kasę fiskalną. Terminy uzyskania takiego oświadczenia przedstawiają się następująco:
dla osób zatrudnionych przed 1 maja 2019 roku – do 31 maja 2019 r.,
dla osób nowo zatrudnionych od 1 maja 2019 roku – przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.
Możesz poniżej pobrać wzór oświadczenia z naszej strony.

wzór oświadczenia o kasach fiskalnych

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można też uzyskać on-line
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72