Prawo

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca

Udostępnij artykuł:

Pracodawcy z takich sektorów gospodarki jak rolnictwo, turystyka lub ogrodnictwo napotykający trudności w znalezieniu pracowników na rynku polskim mogą skorzystać z opcji zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową. Takie zezwolenie może uprawniać cudzoziemca do świadczenia pracy sezonowej przez okres maksymalnie do 9 miesięcy w ciągu danego roku kalendarzowego.
Przedmiotowe zezwolenia wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania wnioskującego podmiotu powierzającego pracę. Starosta ma obowiązek załatwić sprawę w terminie 7 dni jeśli załatwienie sprawy nie wymaga postępowania wyjaśnienia, a jeżeli jest konieczność przeprowadzenia takiego postępowania to wówczas czas na załatwienie sprawy wynosi 30 dni.
Składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową podmiot powierzający pracę powinien m. in.:
– wskazać wymiar czasu pracy, rodzaj umowy na podstawie której praca ma być wykonywana (może to być umowa cywilnoprawna), wysokość wynagrodzenia dla cudzoziemca (przy czy należy pamiętać, że wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównanego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku);
– wskazać okres na jaki zezwolenie ma być wydane;
– przedstawić informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (tzw. test rynku pracy) – ten wymóg nie jest konieczny jeżeli pracę sezonową mają wykonywać pracownicy z takich krajów jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina;
– uiścić opłatę 30 zł od wniosku i przedłożyć potwierdzenie uregulowania tej opłaty;
– przedłożyć kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski w przypadku, gdy cudzoziemca mający podjąć się pracy sezonowej przebywa na terytorium Polski.
W sytuacji gdy cudzoziemca w momencie składania wniosku nie przebywa na terenie Polski pracodawca po złożeniu wniosku uzyska najpierw wpis do ewidencji wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową, a także zostanie mu wydane zaświadczenie o wpisie. Na podstawie tego zaświadczenia będzie można uzyskać wizę na wjazd w celu wykonywania pracy sezonowej. W przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym takie zaświadczenie potwierdza cel w jakim cudzoziemca wjeżdża do Polski. Po przyjeździe do Polski cudzoziemca podmiot powierzający będzie musiał złożyć staroście kopię dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce wraz ze wskazaniem miejsca zamieszkania cudzoziemca. Termin na dopełnienie powyższych formalności wynosi do 120. dni (licząc od momentu dokonania wpisu wniosku w ewidencji prowadzonej przez starostę). Po spełnieniu powyższych obowiązków starosta wyda zezwolenie na pracę tymczasową. Istotnym ułatwieniem dla podmiotów powierzających pracę jest to, iż cudzoziemiec może podjąć pracę sezonową po poinformowaniu starosty o jego przyjeździe do Polski, a jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na pracę sezonową.
Ustawodawca wprowadził dodatkowe ułatwienie w przypadku cudzoziemców z takich krajów jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina. Mianowicie na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi z tych krajów starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy do 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu maksymalnie do 3 kolejnych lat kalendarzowych (cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową bez konieczności inicjowania przez podmiot powierzający w następnych latach procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową). Aby skorzystać z tego ułatwienia podmiot powierzający musi spełnić następujące warunki:
– w okresie co najmniej 5 lat poprzedzających złożenie wniosku powierzył cudzoziemcowi (co do którego składny jest wniosek) wykonanie pracy zgodnie z zezwoleniem na prace sezonową;
– nie zalega z uiszczaniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z pracą tego cudzoziemca.
Do tego podmiot powierzający nie musi ubiegać się o nowe zezwolenie na pracę sezonową, w takich przypadkach jak np. zmiana siedziby/miejsca zamieszkania/nazwy/formy prawnej podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę lub w sytuacji zawarcia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy i cudzoziemca umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.
Na koniec warto nadmienić, że podmiot powierzający pracę musi podpisać umowę z cudzoziemcem, wcześniej przetłumaczoną na język dla niego zrozumiały, a także przestrzegać obowiązków wynikających z powierzenia pracy. W konsekwencji podmiot korzystający z pracy sezonowej będzie musiał zgłosić cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, a także przechowywać dokumentację związaną z pobytem i pracą cudzoziemca. Dodatkowo, podmiot powierzający będzie zobligowany zawrzeć z cudzoziemcem umowę najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej w przypadku, gdy cudzoziemiec przyjechał do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną
EXIT TAX – nowy podatek
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72