AktualnościPodatkiRachunkowość

Wybór terminu opodatkowania CIT przez spółkę komandytową (01 stycznia 2021 lub 01 maja 2021) – możliwości i obowiązki

Udostępnij artykuł:

– Spółka komandytowa co do zasady staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia 2021 r., ale wprowadzono możliwość przesunięcia terminu uzyskania przez spółkę komandytową podmiotowości prawno-podatkowej na 1 maja 2021 r.

– Przepisy przejściowe przewidują, że spółka komandytowa może postanowić, że przepisy dotyczące objęcia jej regulacjami ustawy o CIT, stosuje się do tej spółki oraz jej wspólników (tj. przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce) od 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

– Należy podkreślić, że nie wprowadzono żadnych przepisów regulujących sposób wybrania takiej opcji. W praktyce pojawiają się wątpliwości jak skutecznie przeprowadzić przesunięcie terminu uzyskania przez spółkę statusu podatnika CIT z 1 stycznia 2021 na 1 maja 2021 r., w szczególności czy konieczna jest zmiana umowy spółki, podjęcie uchwały przez wszystkich wspólników czy też decyzję taką może podjąć komplementariusz (lub komplementariusze).

– Biorąc pod uwagę fakt, że podjęcie takiej decyzji może być uznane za czynność przekraczającą zwykły zarząd, rekomendowane jest, aby stosowną uchwałę podjęli wszyscy wspólnicy spółki komandytowej.

– Ponadto, dla celów dowodowych, wskazane jest przesłanie do 31 grudnia 2020 r. kopii podjętej uchwały wraz z pismem przewodnim do urzędu skarbowego właściwego dla spółki komandytowej. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do statusu wspólników spółki komandytowej, kopie uchwały wraz z pismem przewodnim można również wysłać do urzędów skarbowych właściwych dla poszczególnych wspólników. Alternatywnie spółka może przesłać do urzędów skarbowych jedynie informację, że została podjęta decyzja o odroczeniu terminu objęcia spółki opodatkowaniem CIT do 1 maja 2021 r.

-Należy jednocześnie podkreślić, że konieczność poinformowania urzędu skarbowego nie wynika w żaden sposób z wprowadzonych regulacji i brak takiego zawiadomienia nie powinien skutkować automatycznym uzyskaniem statusu podatnika CIT od 1 stycznia, jeżeli spółka będzie w stanie udowodnić, że stosowna decyzja została podjęta przed 1 stycznia (np. poprzez przedstawienie notarialnie poświadczonej uchwały lub uchwały podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z oznaczeniem daty przez co najmniej jednego wspólnika).

W razie gdybyście Państwo potrzebowali pomocy w zakresie zmian dotyczących opodatkowania spółek komandytowych – służymy wsparciem.

Już od pierwszego stycznia będzie trzeba zgłosić umowę o dzieło do ZUS.
Ministerstwo planuje wprowadzenie nowych obowiązków dla przedsiębiorców – projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72