PodatkiPrawo

Wycofanie dopłat do kapitału

Udostępnij artykuł:

Jeżeli udziałowcy spółki z o.o. chcą wycofać dopłaty do kapitału zapasowego w pierwszej kolejności muszą kierować się zapisami w umowie spółki.

Dopłaty mogą mieć charakter zwrotny i bezzwrotny. Stosowne postanowienie w tej kwestii może być zawarte w umowie spółki. Art. 178 § 1 K.s.h. przewiduje bowiem, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat stosuje się przepisy art. 178 § 2 oraz art. 179 K.s.h. Z tego ostatniego zaś wynika m.in., że dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Jeśli umowa spółki nie wyłącza zwrotu dopłat (tj. nie modyfikuje zasady wynikającej z art. 179 K.s.h.), wówczas o zwrocie decydują wspólnicy zgodnie z art. 228 pkt 5 K.s.h. W praktyce oznacza to, że dopóki taka uchwała nie zostanie powzięta, to dopłaty nie podlegają zwrotowi. Uchwała taka wymaga bezwzględnej większości głosów, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Art. 179 § 2 i 3 mówią także że: Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.

Zatem można wycofać dopłaty z kapitału zapasowego i jeżeli nie ma tej okoliczności uregulowanej w umowie spółki to:

– sprawdzamy czy w spółce nie ma straty, którą trzeba pokryć (jeżeli tak, to najpierw pokrywamy stratę, reszta pozostaje do zwrotu)

– ogłaszamy o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki (chyba że umowa spółki wyłącza tą konieczność) i uchwalamy na zgromadzeniu udziałowców (uchwała wspólników) o zwrocie. Zwrot musi być dokonany równomiernie wszystkim udziałowcom (proporcjonalnie do wkładu).

– po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia można wypłacić zwroty dopłat. Jeżeli dopłaty były wniesione zgodnie z umową spółki i przepisami prawa to zwrot dopłat nie wywołuje skutków w podatku dochodowym wspólników.

EXIT TAX – nowy podatek
Roczny PIT za 2018 wypisze i złoży za nas urząd skarbowy
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72