Podatki

EXIT TAX – nowy podatek

Udostępnij artykuł:

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, określany także jako podatek od wyjścia, lub exit tax, został wprowadzony ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193), która weszła w życie 1 stycznia 2019r.
Powyższa ustawa stanowi krajową implementację Dyrektywy Rady UE 2016/1164 mającej za cel przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania. Należy zauważyć, że implementacja tej regulacji unijnej do polskiego systemu prawnego była o tle specyficzna, że podatek objął nie tylko osoby prawne, co bezpośrednio nakazywała treść dyrektywy, ale także osoby fizyczne.
Podatkowi, zgodnie z ar. 30da ust. 2 podlega przeniesienie składników majątkowych za granicę oraz zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika, z tym że w przypadku osób fizycznych podatek stosuje się tylko, jeśli łączna wartość rynkowa przenoszonych aktywów przekracza kwotę 4 000 000 zł. Ma to również zastosowanie do składników majątkowych wchodzących w skład zagranicznego zakładu. Chodzi o przypadki, w których w wyniku przeniesienia aktywów za granicę, Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością podatnika.
Według brzmienia art. 30da ust 14 ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 24f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych termin złożenia deklaracji oraz uiszczenia płatności podatku przypada 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków, a w przypadku osób fizycznych od dnia, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł.
Wymienione wyżej deklaracje mają być wypełniane na ustalonym wzorze, który jednak nie został jeszcze opracowany przez ministerstwo. Dlatego zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 197) ministerstwo finansów przedłużyło terminy do złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tych deklaracjach. Rozporządzenie odnosi się do deklaracji za okres od stycznia do maja 2019 r., czyli de facto od początku obowiązywania nowych przepisów.
Podatnicy mają więc czas, żeby lepiej zapoznać się z nowelizacją i podjąć kroki w celu dokonania prawidłowych rozliczeń.

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca
Wycofanie dopłat do kapitału
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72