AktualnościPodatki

O czym trzeba bezwzględnie pamiętać przy składaniu wniosków o interpretację w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej lub IP Box.

Udostępnij artykuł:

Szanowni Państwo,
W poniższym wpisie przedstawimy bardzo na czasie temat – na co zwrócić uwagę przy otrzymaniu wezwania Krajowej Izby Skarbowej do uzupełnienia wniosku o interpretację.

Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, że nasi Klienci składając wnioski o interpretację w zakresie IP Box lub ulgi badawczo-rozwojowej otrzymują z Krajowej Izby Skarbowej wezwania celem uzupełnienia wniosku w zakresie potwierdzenia, że prowadzą działalność badawczo-rozwojową lub/i osiągają przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych.

Niestety potwierdzenie we własnym zakresie obszarów o które pytamy we wniosku o interpretację pozbawia nas często prawa ochronnego, gdyż Krajowa Izba Skarbowa „przerzuca” interpretację przepisów na podatnika i tym samym w przyszłości przy kontroli podatkowej urzędy skarbowe będą mogły podważać stanowisko podatnika. Jednym słowem interpretacja taka nie ma większej wartości dla pytającego.
Jest to praktyka, która nie powinna mieć miejsca i często z niewiedzy podatnik, nie ma pojęcia, ze taka interpretacja w żaden sposób go nie chroni.

W ostatnim czasie pojawił się kolejny wyrok (tym razem w zakresie IP Box), który potwierdza, że organ ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wskazaną wątpliwość nawet jeżeli wymaga to wprost interpretacji ustaw niepodatkowych.

Jest to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 marca 2021 r. I SA/Kr 178/21.

Sąd stwierdził: skoro podatnik/wnioskodawca o udzielenie pisemnej interpretacji dokładnie opisał swą działalność przez pryzmat cech działalności badawczo-rozwojowej to fiskus miał obowiązek udzielić odpowiedzi na wskazaną wątpliwość. Zdaniem sądu, organ nie może doprowadzać do przerzucenia ciężaru wykładni przepisów na wnioskodawcę w tym przypadku do ocenienia czy jego aktywność to działalność badawczo-rozwojowa.

W rozwinięciu wyroku możemy przeczytać: Wskazać należy, iż nie można ograniczać obowiązku udzielania pisemnej interpretacji wyłącznie do ustaw zawierających z racji swej nomenklatury pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano parametry, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość. O ile przepisy prawa podatkowego stanowią autonomiczną dziedzinę prawa, to jednak nie są całkowicie odrębne, niezależne i niepowiązane z innymi dziedzinami systemu prawnego, wręcz przeciwnie, wraz z przepisami innych gałęzi prawa stanowią część jednego porządku prawnego obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęcie odmiennego stanowiska wypaczyłoby sens wydawania interpretacji i nie zapewniłoby wnioskodawcom ochrony, o której była mowa w Ordynacji podatkowej. Przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1 O.p., nie można ograniczać wyłącznie do ustaw, które w swoim tytule zawierają takie pojęcie, lecz chodzi o rzeczywistą treść zawartych w ustawach regulacji mających wpływ na opodatkowanie (por. wyrok NSA z dnia 18 maja 2018 r., sygn. II FSK 1392/16). (*) Ustawa o PIT w odniesieniu do działalności badawczo-rozwojowej odsyła bezpośrednio do przepisów ustaw pozapodatkowych, a zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, organ jest zobowiązany do tego, aby się do nich ustosunkować. Mimo, iż instytucja indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego odnosi się głównie do regulacji z zakresu prawa daninowego, jakim jest prawo podatkowe, to nie można jednak tracić z pola widzenia, że prawo podatkowe określa konsekwencje prawnopodatkowe w związku ze zdarzeniami regulowanymi przez inne dziedziny prawa. Wobec tego zasadne było żądanie udzielenia interpretacji, czy prowadzona działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową, skoro ustawodawca posłużył się w treści art. 30ca ust. 2 ustawy PIT pojęciem działalności badawczo-rozwojowej, a w art. 5a pkt 38 oraz związanych z nim punktach 39 i 40, odwołuje się do jej rozumienia w kontekście ustawy pozapodatkowej. Zatem kluczowa z punktu widzenia skutków podatkowych była ocena charakteru prowadzonej działalności na kanwie i tej ustawy. Ze względu na bezpośrednie odwołanie się do tej ostatniej w ustawie o PIT i wyraźne wskazanie, że definicję tą należy rozumieć w konkretny sposób, tj. przedstawiony w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce –  przedmiotowe zapisy są elementem systemu prawa podatkowego. Ewentualne wezwanie do sprecyzowania wniosku nie mogło prowadzić do żądania, aby to sam wnioskodawca przesądził rzeczoną kwestię, o którą wszak wprost zapytał, lecz jedynie do sprecyzowania danych faktycznych dotyczących prowadzonej działalności niezbędnych do ich oceny w kontekście definicji owej działalności (*)Skoro wnioskodawca dokładnie opisał swoją działalność przez pryzmat cech działalności badawczo-rozwojowej, to organ miał obowiązek udzielić odpowiedzi na przedstawioną wątpliwość.

Biorąc pod uwagę opisane wyżej sytuacje istotne jest, aby powierzyć wystąpienie z wnioskiem o interpretację doświadczonym profesjonalistom. Pozwala to na uniknięcie błędnych odpowiedzi lub przesyłania odpowiedzi do obszarów w zakresie których powinno się uzyskać odpowiedź z Krajowej Izby Skarbowej.

Jako zespół specjalizujący się w obsłudze ulgi badawczo-rozwojowej i IP Box zachęcamy Państwa do kontaktu z nasza kancelarią.

Rozliczenie spółki komandytowej w okresie przejściowym
Niezakończone prace projektowe a prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72