AktualnościPodatkiPrawo

Odsetki i różnice kursowe należy kwalifikować jako zyski kapitałowe – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Udostępnij artykuł:

W wyroku z 12 sierpnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 2235/19) warszawski WSA orzekł, że skoro przychody ze zbycia akcji, przychody z dywidend, przychody z umorzenia akcji kwalifikowane są do zysków kapitałowych, to brak jest podstaw prawnych do alokacji spornych odsetek od pożyczki do innego źródła przychodu (są to również zyski kapitałowe).

W analizowanym przez sąd stanie faktycznym polska spółka zakupiła 10% akcji w spółce prawa belgijskiego F. W celu nabycia wspomnianych akcji strona pozyskała środki w drodze finansowania dłużnego. Pożyczka została udzielona w walucie obcej (euro). Spółka wskazała, że ze względów ostrożnościowych koszty odsetek i różnic kursowych zakwalifikowała do kosztów z działalności kapitałowej.

W związku z powyższym spółka zapytała czy prawidłowe jest stanowisko, że odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji, w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., powinny być alokowane do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych.

W opinii spółki na powyższe pytanie należało odpowiedzieć twierdząco, a więc przyporządkować odsetki od pożyczki do innych źródeł przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji uznał jednak odwrotnie i stwierdził, że spółka ponosi koszty pośrednie związane z nabyciem udziałów, czyli akcji, które powinny być przypisane do źródła jakim są zyski kapitałowe. WSA przychylił się do stanowiska organu skarbowego stwierdzając, że w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego przyjąć należy, że odsetki od pożyczki na zakup akcji stanowią koszt uzyskania przychodu. Spłata tychże odsetek następuje w związku z zaciągnięciem pożyczki na zakup akcji. Nabycie akcji uprawnia natomiast do partycypowania w zyskach osoby prawnej, a także może generować zysk z chwilą ich odpłatnego zbycia. Już zatem z racji tylko na fakt osiągania przychodów ze wspomnianych „zysków kapitałowych” uzasadnione jest twierdzenie, że odsetki od pożyczki na zakup akcji spełniają wymogi określone w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

W konsekwencji stwierdzić należy, że organ prawidłowo powiązał odsetki od pożyczki na nabycie akcji oraz różnice kursowe z przychodami z zysków kapitałowych. Wobec tego odsetki od pożyczki, która została zaciągnięta na nabycie tych akcji oraz różnice kursowe powstałe w związku z jej spłatą alokowane winny być do kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

GTU – co to jest i jaki ma związek z nowym JPK_VAT?
Podatek u źródła – czy pełna dokumentacja jest wymagana przy wypłacie poniżej 2 mln złotych?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72