Podatki

Zmiany w dokumentacji między podmiotami powiązanymi

Udostępnij artykuł:

Jednym z obszarów jakie zmieniają się od 1 stycznia 2019 r. to dokumentowanie transakcji między podmiotami powiązanymi.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w celu sporządzenia dokumentacji podatkowej do transakcji za 2018 r., podatnicy mogą zastosować bardziej dla siebie dogodną formę rozliczenia, tj. zastosować przepisy dotychczasowe lub przepisy znowelizowane.

 1. Zwolnienia dokumentacyjne

Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych przez krajowe podmioty powiązane. Jest to bardzo pozytywna zmiana. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie jednakże do podatników, którzy spełniają łącznie wskazane poniżej przesłanki:

 1. nie ponieśli w danym roku podatkowym straty podatkowej,
 2. nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych z działalności:
 • prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

Każdy z uczestników transakcji musi spełnić wskazane wyżej wymogi (nie tylko podmiot na którym spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej).

Dzięki wprowadzonemu wyłączeniu wielu przedsiębiorców, którzy w swoich strukturach nie mają zagranicznych spółek powiązanych, nie będzie musiało przygotowywać dokumentacji cen transferowych.

Zwolnienie będzie także dotyczyć transakcji, których cena ustalona została w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zmiana limitów do sporządzania dokumentacji podatkowej

Do końca 2018 roku zobligowani są podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w poprzedzającym roku podatkowym równowartość 2.000.000 EUR, a podstawowy próg transakcji to 50.000 EUR i zwiększa się w zależności od przychodów spółki.

Od 01 stycznia 2019 limity dla poszczególnych transakcji będą wynosić:

10.000.000 PLN (netto)  – dla transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych (np. surowców), środków trwałych, pozyskania/udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji,

2.000.000 PLN (netto) – dla transakcji zakupu/sprzedaży usług, wartości niematerialnych i prawnych, korzystania/udostępnienia środków trwałych (w tym najem, dzierżawa, leasing), wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencje), przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji.

Warto ponadto zaznaczyć, że wartość transakcji wyrażona jest w złotych polskich, a nie jak obecnie w EUR.

Co do zasady zmiana ta jest pozytywna jednakże może wiązać się z powstaniem obowiązku sporządzenia dokumentacji dla podatników, którzy obecnie takiego obowiązku nie mają, bo osiągają przychody lub koszty poniżej 2.000.000 EUR.

 1. Określanie wartości transakcji

Nowe regulacje doprecyzowują, iż wartość transakcji określa się bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.

Dodatkowo ustawa wskazuje, iż wartość transakcji kontrolowanej odpowiada:

 • wartości kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu,
 • wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji,
 • wartości gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji,
 • wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego,
 • wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.
 1. Local file

Obligatoryjnym elementem dokumentacji lokalnej będzie analiza cen transferowych (w formie analizy porównawczej albo analizy wykazującej zgodność warunków). Obecnie sporządzenie analizy danych porównawczych uzależnione jest od kwoty przychodów lub kosztów. Podatnicy o przychodach lub kosztach do 10 mln EUR zobowiązani byli do końca 2018 roku jedynie do sporządzenia dokumentacji lokalnej, dopiero po przekroczeniu tej kwoty muszą w dokumentacji uwzględnić analizę porównawczą.

 1. Obowiązki sprawozdawcze

Obowiązek składania uproszczonych sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP zostanie zastąpiony informacją o cenach transferowych sporządzaną w formie elektronicznej. Sporządzona informacja będzie szczegółowo opisywać transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ustawa określa bowiem obligatoryjne elementy, które mają zostać zawarte w nowym sprawozdaniu.

 1. Przedłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji

To co dotychczas było regulowane rozporządzeniem od 2019 roku będzie wskazane wprost w ustawie. Wydłużeniu ulegną terminy na złożenie:

 • oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • informacji o cenach transferowych,

do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Ponadto termin przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych został wydłużony do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

7) Uproszczone zasady rozliczeń

Dla transakcji  dotyczących pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej cena będzie uznana za rynkową poprzez ustawowe określenie akceptowalnego poziomu narzutu/bazy stopy procentowej oraz łącznego spełnienia warunków danej transakcji bez konieczności sporządzania analizy porównawczej.

9) Master file

Do przygotowania  dokumentacji master file zobowiązani będą wyłącznie podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200.000.000 PLN lub jej równowartość w innej walucie.

Nowe przepisy wprowadzają dodatkowo możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji poprzez wykorzystanie w tym celu dokumentacji przygotowanej bezpośrednio przez inny podmiot należący do grupy. Oznacza to, że podatnicy którzy otrzymają dokumentację od innego podmiotu nie będą zobligowani do sporządzenia jej we własnym zakresie.

Pracownicze Plany Kapitałowe formą powszechnego oszczędzania długoterminowego
Zmiany w zaliczaniu wydatków na użytkowanie samochodów
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72